A A A

Kontakt

  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
JUDr. Monika Cibulková
právnička
Mgr. Natália Klimentová
projektová manažérka
JUDr. Renáta Korduliaková
vedúca kancelárie starostu
Ing. Liliana Papánková
office manager
JUDr. Vladimíra Vendelová
právnička

Náplň pracovných činností útvaru

Kancelária starostu je útvarom zriadeným pre výkon funkcie starostu, organizačných služieb, internej komunikácie, referátu právnych služieb a referátu športu a mládeže.

Kancelária starostu najmä:

Na úseku organizačného zabezpečenia práce starostu a miestneho zastupiteľstva:

1. plánuje a eviduje termíny pracovných a spoločenských stretnutí starostu,

2. zabezpečuje účasť starostu na pracovných a spoločenských stretnutiach,

3. organizačne zabezpečuje pracovné stretnutia a služobné cesty starostu,

4. spolupracuje pri organizovaní spoločenských podujatí mestskej časti,

5. pripravuje podklady na rokovania starostu,

6. podľa pokynov starostu vyhotovuje a eviduje záznamy z porád a z pracovných stretnutí,

7. sleduje termíny úloh zadaných starostom a kontroluje ich plnenie,

8. sleduje plnenie úloh starostu, ktoré mu vyplývajú z uznesení miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva a z uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,

9. zo zápisníc komisií miestneho zastupiteľstva sleduje odporúčania pre starostu,

10. zabezpečuje odbornú literatúru pre starostu a pracovníkov kancelárie starostu,

11. podľa pokynov starostu sa zúčastňuje na významných udalostiach mestskej časti a na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva,

12. eviduje, vybavuje a archivuje korešpondenciu podľa pokynov starostu a spisového poriadku,

13. zabezpečuje vybavenie internej pošty, ktorá sa týka kancelárie starostu,

14. vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva,

15. eviduje materiály potrebné pre prácu starostu, najmä:

a) materiály a uznesenia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,

b) materiály a uznesenia mestskej rady mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,

c) zápisnice z komisií miestneho zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,

d) zákony a predpisy zaoberajúce sa činnosťou samosprávy,

e) všetky vnútorné predpisy miestneho úradu,

f) všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy.

16. pripravuje podklady pre vydanie súhlasu starostu k prideleniu urnovej schránky v urnovej stene na cintoríne v mestskej časti Bratislava – Rača.

Na úseku právnych služieb:

1. vedie a vybavuje právnu agendu súvisiacu s pôsobnosťou mestskej časti,

2. podáva podnety na začatie súdnych konaní, návrhov na výkon rozhodnutia a exekučné konania vo veciach vymáhania pohľadávok a dáva včas podnety na ich riešenie,

3. posudzuje návrhy zriaďovacích listín právnických osôb v pôsobnosti mestskej časti,

4. organizuje, metodicky riadi a koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu pri príprave a spracovaní podkladov na riešenie súdnych sporov,

5. zastupuje mestskú časť pred súdmi v súdnych sporoch mestskej časti, ak problematika nebola zverená externej právnej kancelárii,

6. posudzuje zmluvy, ktoré uzatvára mestská časť z právneho hľadiska, ich zosúladenie s platnou legislatívou, podieľa sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a tvorbe interných predpisov,

7. vypracúva pokusy o zmier, podania na súdy všetkých stupňov (návrhy na začatie konania, vyjadrenia k návrhom na začatie konania, odvolania a mimoriadne opravné prostriedky, návrhy na výkon rozhodnutí a pod.) ako aj podania na orgány štátnej správy za cieľom vymáhania pohľadávok mestskej časti (daní, poplatkov, náhrad škôd a pod.) a podania súvisiace s prechodom nájomných práv k bytom, určenia vlastníctva a riešenia pracovno-právnych vzťahov a sporov a na základe splnomocnenia udeleného starostom mestskej časti zastupuje mestskú časť v konaniach pred súdmi všetkých stupňov a orgánmi štátnej správy, samosprávy,

8. v nevyhnutnej miere zabezpečuje participáciu referátu právnych služieb na činnosti ostatných oddelení miestneho úradu poskytovaním právnych stanovísk a konzultácií,

9. zabezpečuje a predkladá v prípade požiadaviek organizačných zložiek miestneho úradu vzory návrhov zmlúv a dohôd v súlade s úlohami mestskej časti,

10. zabezpečuje riešenia na usporiadanie majetkovo-právnych a pracovno-právnych vzťahov mestskej časti,

11. pre prípad nevyhnutnosti zabezpečuje konzultácie pri vypracovávaní podaní na orgány činné v trestnom konaní a to na požiadanie kontrolóra mestskej časti, prípadne starostu mestskej časti,

12. vykonáva administratívnu agendu referátu právnych služieb,

13. poskytuje právne rady, konzultácie a informácie o právnych predpisoch, súdnych rozhodnutiach a iných právne významných aktoch jednotlivým oddeleniam miestneho úradu,

14. vykonáva spracovanie konečného znenia interných predpisov mestskej časti a pripravuje úplné znenia VZN a interných predpisov mestskej časti,

15. zabezpečuje dodržiavanie zákonných ustanovení v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri zverejňovaní zmlúv na webovom sídle mestskej časti,

16. vedie evidenciu všetkých priestupkov v zmysle zákona o priestupkoch; za týmto účelom mu príslušné oddelenia zasielajú všetky potrebné údaje, a to najneskôr do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka,

17. poskytuje odborné právne služby pre stavebný úrad, zabezpečuje vedenie konaní o priestupkoch a správnych deliktoch v zmysle stavebného zákona,

18. poskytuje súčinnosť príslušnému organizačnému útvaru pri prejednávaní správnych deliktov podľa cestného zákona,

19. vykonáva právny audit činností oddelení miestneho úradu a navrhuje opatrenia na optimalizáciu činností organizačných útvarov, za týmto účelom spolupracuje s miestnym kontrolórom,

20. vykonáva právny audit dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,

21. zabezpečuje vypracúvanie odborne náročnejších stanovísk, analýz, skutkových a právnych rozborov k rôznorodej právnej problematike,

22. poskytuje právne poradenstvo a konzultácie starostovi, vedúcim oddelení, zamestnancom,

23. poskytuje právneho poradenstvo a konzultácie právnickým osobám, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, alebo ktorých je zriaďovateľom,

24. zastupuje mestskú časť pri odborne náročnejších rokovaniach so strategickými zmluvnými partnermi a advokátmi,

25. zastupuje mestskú časť pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy, súdmi, exekútormi, notármi, prokuratúrou a pod. (správne, exekučné, súdne konanie a pod.),

26. koordinuje vnútornú legislatívu mestskej časti a navrhuje ich prispôsobenie na základe poznatkov z aplikačnej praxe,

27. spolupracuje s externými poskytovateľmi právnych služieb,

28. z legislatívno-právneho hľadiska posudzuje návrhy organizačných útvarov miestneho úradu na vydanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti ako aj interných predpisov schvaľovaných miestnym zastupiteľstvom alebo vydávaných starostom (rokovacie a iné poriadky, zásady, pravidlá, smernice atď.), rozhodnutí a príkazov prednostu,

29. zabezpečuje usmerňovanie zamestnancov vo veci dodržiavania zákonnosti a plnenia podmienok uložených rozhodnutiami a inými právnymi aktmi mestskej časti,

30. zabezpečuje koordináciu a usmerňovanie činnosti miestneho úradu v nadväznosti na aktuálnu zmeny legislatívy, pravidelne elektronicky informuje zamestnancov o zmene legislatívy,

31. vykonáva právne analýzy najzložitejších prípadov mestskej časti, navrhuje postupy a pripravuje stanoviská v zverených prípadoch podľa pokynov starostu.

32. vybavuje žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pripravuje podklady za mestskú časť v súlade s týmto zákonom pre stanoviská, na základe pokynu vedúceho odboru, prednostu alebo starostu,

33. vedie správne konania a vydáva rozhodnutia mestskej časti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

34. uplatňuje vymáhania úhrad pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou na základe podkladov príslušných odborov a samostatných oddelení miestneho úradu,

35. prejednáva návrhy na uvedenie do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka (susedské spory)

Na úseku športu a mládeže:

1. zabezpečuje prípravu a realizáciu športových, telovýchovných a propagačných podujatí (práca s mládežou, záujmová a vzdelávacia činnosť, športové aktivity),

2. podieľa sa na organizovaní športových podujatí miestneho významu, utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých, podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

3. spolupracuje pri športových aktivitách škôl, spolu so športovými a telovýchovnými organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Rača,

4. zabezpečuje propagáciu a informovanosť obyvateľov o športových podujatiach v mestskej časti,

5. pripravuje relácie do vysielania miestneho rozhlasu a televízie,

6. pri organizovaní športových podujatí dbá na dodržiavanie protipožiarnych predpisov, predpisov ochrany a bezpečnosti pri práci, pri akciách väčšieho rozsahu a podľa charakteru podujatia zabezpečuje požiarnu asistenčnú hliadku a asistenčné zdravotné hliadky,

7. podieľa sa na príprave materiálov do Komisie školstva, kultúry a športu,

8. zabezpečuje prípravu a realizáciu športových podujatí – navrhuje termíny podujatí na miestnej úrovni, podujatia mimoškolského vzdelávania, osvety a pod.,

9. spravuje športoviská mestskej časti,

10. spracováva podklady k rozpočtu za oblasť športu a sleduje čerpanie rozpočtu,

11. vyjadruje sa k územnoplánovacej dokumentácii z hľadiska funkcií kultúry, telovýchovy a športu,

12. spolupracuje so spoločenskými a športovými organizáciami,

13. spracúva žiadosti o dotácie na úseku športu a predkladá ich príslušnej komisii,

14. obstaráva športovú infraštruktúru,

15. spolupracuje s organizátorom podujatia a poskytuje mu pomoc,

16. prijíma písomnú žiadosť organizátora o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí, ak je podujatie označené za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom,

17. prijíma žiadosť organizátora o pomoc na podujatí, na ktorom hrozí bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora.