A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
PhDr. Martin Fialek

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Finančný príspevok viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

Mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o poskytovaní finančného  príspevku finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom ( „ďalej VZN“) poskytuje finančný príspevok schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. UZN 525/03/05/22/P zo dňa 03. mája 2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.06.2022.

 Finančný príspevok sa môže poskytnúť:

 1. rodine s najmenej 3 maloletými deťmi, oprávnenou osobou je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má rovnako ako maloleté dieťa trvalý pobyt v mestskej časti minimálne 3 roky,
 2. rodine s maloletým dieťaťom s ŤZP,   oprávnenou osobou je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má rovnako ako maloleté dieťa trvalý pobyt v mestskej časti minimálne 3 roky.

Finančný príspevok môže rodina použiť na náklady spojené s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykovým vzdelávaním, záujmovou činnosťou, s účasťou na rôznych podujatiach, s nákladmi na liečebné a rehabilitačné pobyty a špeciálne pomôcky pre dieťa so zdravotným znevýhodnením. Bližšie informácie v texte VZN.

Žiadosť o poskytnutie príspevku podá oprávnená osoba uvedená v bode 1 a 2  v období od 1. júna do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Príspevok sa poskytuje iba na dieťa staršie ako 3 roky.

Žiadosti doručené po tejto lehote nebudú posudzované. Neúplné žiadosti budú automaticky vyradené.

Finančný príspevok viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom“, ktorej súčasťou je aj súhlas so spracovaním osobných údajov osobne alebo poštou doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.

K žiadosti priloží k nahliadnutiu povinné prílohy:

 • fotokópia rodného listu dieťaťa,
 • ďalšie prílohy iba v prípade, ak žiadosť podáva zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením :
 • preukaz ŤZP, u dieťaťa staršieho ako 6 rokov
 • zmluva s poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie.

  Príspevok pre mnohodetné rodiny poskytujeme podľa VZN č. 6/2022 z 3.5.2022 o poskytovaní fin.príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdrav.znevýhodn.dieťaťom v znení novely VZN č. 10/2022 účinnej od 15.12.2022.