A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

O povolenie si môže požiadať právnická aj fyzická osoba, ktorá zabezpečuje zriadenie prípojok inžinierskych sietí pri novostavbe, alebo v prípade plánovaných opráv týchto sietí, prípadne pri opravách fasád a zatepľovaní objektov. Verejným priestranstvom sú komunikácie III. a IV. triedy, okrem prejazdných úsekov ciest III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcami dane sú mestské časti na území, ktorých sa komunikácie alebo ich časti nachádzajú.

Stavebné povolenie – harmonogram prác – situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka – vyjadrenie správcu pozemných komunikácií – zakreslenie a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel, telefón, elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkosti ŽSR a káble dopravného podniku v blízkosti električkových a trolejbusových tratí, – vyjadrenie Mestského strediska ochrany prírody – schválený projekt organizácie dopravy.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobníka správnych poplatkov + Daň za užívanie verejného priestranstva 30,0 centov za m2 a deň