A A A

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadostí o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“)

Kto je povinnou osobou?
Povinnou osobou je mestská časť Bratislava-Rača.

Kto je oprávnený podať žiadosť?
Žiadosť je oprávnená podať fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ako a kde možno podať žiadosť?
a) Písomne, doručením na korešpondenčnú adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava (ďalej len „miestny úrad“)
b) písomne, doručením osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „miestny úrad“) na adrese Kubačova 21, 831 06 Bratislava
c) elektronickou poštou na e-mailovú adresu podatelna@raca.sk alebo info@raca.sk
d) ústne počas stránkových hodín v Centre prvého kontaktu (podateľni) na adrese miestneho úradu
e) iným technicky vykonateľným spôsobom (napr. do elektronickej schránky mestskej časti)

Čo musí žiadosť obsahovať?
– názov povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená
– meno, priezvisko a adresu žiadateľa (pri fyzických osobách)
– názov (obchodné meno) a sídlo žiadateľa (pri právnických osobách, ktorých informácií sa žiadosť týka)
– aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne na adresu, e-mailom)

Ak žiadosť neobsahuje uvedené povinné náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a zároveň ho poučí, ako treba doplnenie urobiť. Ak žiadateľ žiadosť v určenej lehote nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.

Aká je zákonná lehota na vybavenie žiadosti?
Žiadosť sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti.
Zo závažných dôvodov môže povinná osoba lehotu predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní (príp. o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe)

Akým spôsobom povinná osoba žiadosť vybaví?
– sprístupnením informácie (písomne, e-mailom, umožnením nahliadnutia do spisu atď.)
– nevyhovením (odmietnutím) žiadosti; v takom prípade povinná osoba vydá v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom nevyhovení žiadosti, pričom proti takémuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie)
– postúpením žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii

Je sprístupnenie informácie bezplatné?
Informácie sa sprístupňujú bezplatne, ak úhrada nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácií žiadateľovi nepresiahne čiastku 2,00 € pri súčte všetkých položiek sadzobníka, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 „Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2022, ktorou sa upravujú podrobnosti o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača“.

Kde sa zverejňujú povinné informácie určené pre širokú verejnosť (bez podania žiadosti) podľa § 5, § 5a a § 5b zákona o slobode informácií ?
– na webovom sídle www.raca.sk
– na úradných tabuliach (vitrínach) umiestnených v uliciach mestskej časti : Pekná cesta, Kadnárova 15, Kadnárova 34, Sadmelijská, Hybešova, Barónka, Zvončekova, Karpatské námestie, Tbiliská, Žarnovická, Rustaveliho, Kubačova, Detvianska (detské ihrisko), Detvianska (pri cintoríne), Na pasekách, Dopravná, Pri Šajbách (zastávka MHD), Pri Šajbách (materská škola), Alstrovej (fasáda Obecného domu)
– na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).