A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

– Listy vlastníctva – (originál, ak sa zmenil oproti vydanému stavebnému povoleniu)
– Dokladovanie iného ako vlastníckeho práva k dotknutým parcelám ak sa zmenil oproti vydanému stavebnému povoleniu)
– 2 x  Projektová dokumentácia stavby s vyznačením navrhovaných  zmien a situácia osadenia stavby M 1:200.  PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
– Plná moc (ak sa dá žiadateľ zastupovať)
– Vyjadrenia dotknutých orgánov vo väzbe na navrhované zmeny (napr. Hasičského a záchranného    útvaru   hl.m.SR Bratislavy,  OÚCDaPK, cestného správneho orgánu pri  zmene pripojenia na komunikáciu …)
– Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
– Doklad o zaplatení správneho poplatku

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu – na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám – na spevnené plochy a parkoviská      50,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane    100,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane    800,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 €
1 000,00
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00