A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Mgr. Jarmila Ďuríková
vedúca oddelenia vnútornej správy
Dagmar Kadličeková
klientske centrum
Jana Machalová
matrikárka
Petra Straková
klientske centrum
Iveta Sviteková
klientske centrum
Andrea Zubalová
referent ohlasovne pobytu

Na úseku vnútornej správy a volieb:
1. vedie evidenciu voličov mestskej časti na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zostavuje
zoznamy voličov k voľbám a zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie pri referendách
občanov, metodicky a organizačne zabezpečuje priebeh volieb a referenda;
2. zabezpečuje ostatné povinnosti mestskej časti podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. zodpovedá za prípravu a realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v zmysle metodických
pokynov Štatistického úradu SR;
4. vedie evidenciu obyvateľov a voličov mestskej časti v zmysle zákona o voľbách na základe
podkladov z registra obyvateľov SR;
5. metodicky a organizačne zabezpečuje priebeh volieb, referenda, sčítania obyvateľov, doma a bytov;
6. zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu pre
miestny úrad a jeho výdaj na príslušné pracoviská a vedie evidenciu spotreby,
7. organizačne a materiálne zabezpečuje administratívnu prevádzku miestneho úradu na Kubačovej 21
a Alstrovej 249
Podateľňa a overovanie:
1. zabezpečuje prvý kontakt s občanmi, poskytuje občanom tlačivá, ktoré sú potrebné k vybavovaniu
ich záležitostí a podáva k nim základné informácie,
2. vedie evidenciu došlej a odoslanej fyzickej pošty podľa spisového poriadku a registratúrneho plánu,
vedie k tomu príslušnú agendu v elektronickej forme,
3. usmerňuje občanov pri elektronickej komunikácii s miestnym úradom a spôsobe vybavenia ich
záležitostí elektronicky,
4. zabezpečuje predaj reklamných a propagačných predmetov a materiálov mestskej časti,
5. zabezpečujú služby recepcie, na základe telefonického kontaktu občanov informujú o aktuálnych
zmenách a novinkách v dianí MČ
6. osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou (originálom)
7. osvedčuje pravosť podpisu na listine (na základe overenia totožnosti)
8. vyberá správny poplatok na základe zákona č. 145/1995 Z. z.
9. vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v zviazanej osvedčovacej knihe
Matrika:
V prenesenej pôsobnosti na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách
v znení neskorších zákonov:
1. vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a s tým súvisiacu agendu,
2. vedie index zápisov do matričných kníh,
3. vykonáva dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy do matričných kníh na základe
verejných listín, iných listín alebo oznámení vydaných súdmi alebo inými úradmi,
4. zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe
verejných listín podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
5. vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
6. vyhotovuje úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy a reprografické
kópie,
7. vystavuje úradný výpis z elektronickej matriky alebo potvrdenie o údajoch zapísaných
v elektronickej matrike
8. na základe dokladov predložených snúbencami, sa zúčastňuje obradu uzavretia manželstva pred
matričným úradom,
9. vyhotovuje zápisnicu o uzavretí manželstva,
10. posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
11. povoľuje uzavretie manželstva na inom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom
mieste v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Rača, a to na základe žiadosti snúbencov
12. na základe žiadosti snúbencov pripravuje podklady pre Okresný úrad Bratislava k žiadosti o
odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva medzi
občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami,
13. prijíma oznámenie po rozvode o späťvzatí predošlého priezviska a vydáva o tom potvrdenie,
14. prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
a/alebo k narodenému dieťaťu,
15. podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam
do matriky,
16. podáva oznámenie na súd v prípade, že nie je známy ani jeden z rodičov,
17. podáva na súd návrh na určenie mena dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene,
18. vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
19. plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym
orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
20. na základe žiadosti vykonáva zmeny v mene alebo priezvisku, na ktoré nie je potrebné povolenie,
21. na základe oznámenia žiadateľa zapisuje druhé a tretie meno,
22. ruší zápis druhého a tretieho mena, ak bolo určené na základe oznámenia žiadateľa,
23. vykonáva zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia občanov SR do Osobitnej matriky, ktoré
nastali na území cudzieho štátu,
24. zabezpečuje jednotný informačný systém na iných nosičoch informácií než na zviazaných tlačivách
a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,
25. vedie zbierku listín a odovzdáva zbierku listín do archívu Okresného úradu za uplynulý rok,
26. prehlbuje si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním,
27. vyberá správne poplatky v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov,
28. pripravuje podklady k výplate odmien pre sobášiaceho a účinkujúcich pri obradoch,
29. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom matričnej
činnosti.
Ohlasovňa pobytu:
V prenesenej pôsobnosti na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov plní úlohy súvisiace
s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu najmä:
1. zaznamenáva do evidencie pobytu občanov a do registra obyvateľov v elektronickej a písomnej
forme hlásenia občanov o trvalom a prechodnom pobyte a s tým súvisiace činnosti
2. zabezpečuje zverejňovanie vyhlášok daňových a exekútorských úradov, stálych rozhodcovských
súdov a pod. pre fyzické osoby
3. poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľov na základe písomnej žiadosti právnickej osoby
alebo fyzickej osoby a o poskytnutí informácie urobí v registri obyvateľov alebo v evidencii pobytu
záznam
4. vydáva potvrdenie o evidovanom pobyte občanom SR a právnickým osobám a fyzickým osobám
pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,
5. zabezpečuje overenie totožnosti obyvateľov, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť
predkladaných dokladov,
6. poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy,
právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu podľa osobitných predpisov,
7. na základe požiadania obyvateľa poskytuje obyvateľovi údaje, komu a na aký účel bola informácia
o jeho pobyte poskytnutá,
8. spracováva, vedie a predkladá štatistické údaje pre účely obce, orgány štátnej správy (Štatistický
úrad SR, Okresný úrad – Odbor obrany štátu, a pod.) a iné právnické osoby, vedie prehľady počtov
udalostí súvisiacich s hlásením pobytu,
9. zabezpečuje zaznamenávanie zákazu pobytu občanom na území mestskej časti na základe žiadosti
súdov,
10. vybavuje podania, podnety a dožiadania fyzických a právnických osôb na úseku hlásenia a evidencie
pobytu občanov a registra obyvateľov,
11. preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a ich zaznamenáva do evidencie
pobytu a registra,
12. vyhotovuje rôzne štatistické výstupy a zoznamy pre úradné účely mestskej časti (voľby, referendum,
civilná ochrana, sociálna oblasť a iné).
13. vykonáva šetrenia a spracováva posudky a správy o povesti a posúdenia spoľahlivosti na obyvateľov
mestskej časti pre policajné orgány, súdy, prokuratúry a iné štátne orgány, v zmysle platných
predpisov, za týmto účelom má prístup k všetkým potrebným evidenciám vedených mestskou
časťou.
Jedáleň
zabezpečuje verejné stravovanie pre zamestnancov miestneho úradu a senioriv mestskej časti, zostavuje
týždenný jedálny lístok, normovanie potravín, prípravu objednávok tovaru, kontrolu faktúr podľa
dodacích listov.