A A A

Kontakt

 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Ut: -
 • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Štv: -
 • Pia: 08:00 - 12:00
Jana Machalová
matrikárka

V prenesenej pôsobnosti na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákona NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zákonov:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a s tým súvisiacu agendu,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy do matričných kníh na základe verejných listín, iných listín alebo oznámení vydaných súdmi alebo inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • povoľuje nazeranie do matriky alebo robiť z nej výpisy,
 • plní v súvislosti s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • vyhotovuje zápisnicu o uzavretí manželstva,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste v obvode mestskej časti,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie od predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami,
 • prijíma oznámenie po rozvode o späťvzatí predošlého priezviska a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, že nie je známy ani jeden z rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • na základe žiadosti vykonáva zmeny v mene alebo priezvisku, na ktoré nie je potrebné povolenie,
 • na základe oznámenia žiadateľa zapisuje druhé a tretie meno,
 • ruší zápis druhého a tretieho mena, ak bolo určené na základe oznámenia žiadateľa,
 • vykonáva zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia občanov SR do Osobitnej matriky, ktoré nastali na území cudzieho štátu,
 • zabezpečuje jednotný informačný systém na iných nosičoch informácií než na zviazaných tlačivách a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,
 • vedie zbierku listín a odovzdáva zbierku listín do archívu obvodného úradu za uplynulý rok,
 • prehlbuje si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním,
 • vyberá správne poplatky v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • pripravuje podklady k výplate odmien pre sobášiaceho a účinkujúcich pri obradoch,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom matričnej činnosti,
 • vykonáva osvedčovanie podpisov a zodpovedá za podpis na listine a vykonáva osvedčovanie zhody odpisu a zhody kópií s listinou.