A A A

Kontakt

 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Ut: -
 • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Štv: -
 • Pia: 08:00 - 12:00
Lýdia Csomorová
referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií
Anna Dudáková
referent miestnych daní a dodávateľských faktúr
Ing. Martina Králiková
všeobecný účtovník
Daniela Luknárová
referent pokladne
Kornélia Plachá
mzdový referent
Anna Vadovičová
referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr
Mgr. Denisa Vavrovičová
referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií

Náplň pracovných činností útvaru

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mestskej časti, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým osobám a fyzickým osobám ako aj k občanom žijúcim na území mestskej časti,
 • zabezpečuje financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými právnymi predpismi,
 • vypracúva a sumarizuje podklady pre zostavenie rozpočtu mestskej časti, zhotovuje návrh rozpočtu v súlade s platnou legislatívou, zabezpečuje rozpis rozpočtu v súlade s rozpočtovou skladbou,
 • na základe zdôvodnených požiadaviek a po schválení starostom, resp. miestnym zastupiteľstvom vykonáva zmeny a presuny v rozpočte mestskej časti a vedie ich evidenciu,
 • sleduje čerpanie rozpočtu a podľa požiadaviek vypracováva správu o jeho plnení,
 • zostavuje záverečný účet mestskej časti, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov a predkladá na schválenie miestnemu zastupiteľstvu,
 • vedie a spracováva komplexné účtovníctvo mestskej časti v súlade s platnou legislatívou,
 • vykonáva štvrťročné a ročné spracovanie účtovnej závierky a účtovných výkazov v súlade s platnou legislatívou,
 • vykonáva konsolidovanú účtovnú závierku mestskej časti,
 • vypracováva výročnú správu mestskej časti,
 • pripravuje podklady a kontroluje výkon inventarizácie hmotného a nehmotného majetku, odsúhlasuje s účtovným stavom,
 • vystavuje odberateľské faktúry, vedie evidenciu pohľadávok a spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok, zabezpečuje a vykonáva ich inventarizáciu,
 • v operatívnej evidencii vedie zmluvy o nebytových a bytových priestoroch,
 • zabezpečuje kompletnú agendu dotácií poskytovaných z rozpočtu mestskej časti v zmysle platného VZN mestskej časti upravujúceho túto oblasť,
 • zabezpečuje hotovostné pokladničné operácie a narábanie s ceninami,
 • komplexne zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií – materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • likviduje odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vyhotovuje výkazy o nemocenských dávkach a zrážkach zo mzdy, vedie mzdové listy zamestnancov, odvádza daň zo mzdy a vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmu,
 • spracováva a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnancov a zamestnávateľa,
 • eviduje podklady pre priznanie dôchodkov, zabezpečuje oznámenia do zdravotných poisťovní z dôvodu začatia a ukončenia pracovnoprávneho vzťahu,
 • zabezpečuje mesačné, štvrťročné, ročné mzdové výkazníctvo vo vzťahu k Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a štatistickému úradu,
 • vedie agendu a vykonáva správu miestnych daní podľa aktuálneho znenia zákona upravujúceho túto oblasť a platného VZN mestskej časti upravujúceho túto oblasť,
 • vykonáva zúčtovanie so štátnym rozpočtom na všetkých úsekoch prenesených kompetencií,
 • zabezpečuje finančné usporiadanie vzťahov s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mestská časť,
 • spracováva interné smernice a pokyny pre zabezpečenie dodržania zákonných postupov určených platnými zákonmi v SR v predmete činnosti útvaru,
 • pripravuje návrhy VZN v predmete činnosti útvaru,
 • spolupracuje s kontrolnými orgánmi všetkých stupňov, sprístupnenie dokladov,
 • podávanie informácií, zdôvodnení, zabezpečuje styk s audítorom,
 • obstaráva a zabezpečuje styk s bankou,
 • vystavuje evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu, vystavuje zmenové listy
 • v prípade zmeny výšky nájmu, uzatvára splátkové kalendáre, pripravuje pre právny referát podklady v prípade výpovede nájmu, komunikuje so správcovskými spoločnosťami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vystavuje ročné vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytov, zasiela oznámenia o zvýšení nájomného v nebytových priestoroch o mieru inflácie, kontroluje úhrady a vystavuje upomienky,
 • zabezpečuje prevod obecných bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zabezpečuje prevod nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.