A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné uskutočňovať iba na základe stavebného povolenia.
Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka  začať vykonávať stavebné práce  na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
– 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane  projektu odvedenia dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch, projektu organizácie dopravy počas výstavby, jednoznačné splnenie podmienok územného rozhodnutia ) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním)
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Okresný úrad Bratislava
– odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ak sa stavba realizuje na poľnohospodárskej pôde resp. ak sa stavba realizuje v ochrannom pásme lesa
– Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy)
– Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení
– Overenie priebehu podzemných vedení (BVS, SPP, ZD, Slovak Telekom, Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan, Siemens, …)
– Vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR – odd. cestného hospodárstva, , Primaciálne nám 1, Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
– Overenie zastavovacích podmienok – záväzné stanovisko (§ 120, 140b stavebného zákona)
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (prístavba, prestavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu – na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám – na spevnené plochy a parkoviská      50,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane    100,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane    800,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 €
1 000,00
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00