A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Bc. Daša Barteková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta na dobu 1 roka je možné vydať len pre osobné motorové vozidlo, ktorého vlastník alebo držiteľ má trvalý pobyt,sídlo alebo miesto podnikania v mestskej časti v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada. Parkovacie miesto sa vydáva na jeden kalendárny rok. Ak žiadateľ nepožiada o predĺženie parkovania  (v rámci platnosti pôvodného povolenia), je vyzvaný na odstránenie značenia. V opačnom prípade je odstránené na náklady žiadateľa.
Spracovanie sa líši od toho, či už dané parkovacie miesto existuje. Ak už miesto existuje, tak sa vydáva povolenie predĺženia vyhradeného parkovacieho miesta na ďalší kalendárny rok.
Ak ide o nové parkovacie miesto, tak je povinnou prílohou žiadosti situačný nákres. Mestská časť predloží projekt organizácie dopravy na odsúhlasenie v operatívnej komisii pri oddelení dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislava. Po jeho odsúhlasení príslušný cestný správny orgán určí použitie dopravného značenia pre vyhradené parkovanie.
Službu nemožno poskytnúť takému žiadateľovi, ktorý v lokalite parkoviska vlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne má garáž alebo garážové odstavné stojisko v prenájme.

Uviesť lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom sa vyhradené parkovisko žiada, resp. situačný nákres.
Predložiť platný občiansky preukaz, preukázať trvalý pobyt, technický preukaz vozidla, čestné prehlásenie, že  v lokalite parkoviska nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo garážové odstavné stojisko v prenájme. Žiadateľ ktorý je ZŤP predloží platný Parkovací preukaza preukaz ZŤP.

 

Názov Cena
Daň za užívanie verejného priestranstva m2 /deň. 0,10 €
Sadzba v prípade len denného (8:00 – 18:00) alebo nočného parkovania (18:00 – 8:00) – m2/deň 0,08 €

Správny poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, VÚB, a.s. alebo prostredníctvom platobnej karty Maestro/Visa/Mastercard, resp. platobnej brány Besteron dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača („Okamžitá platba“) a platbu označiť variabilným symbolom uvedenom v Rozhodnutí. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.
Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.
Od dane je oslobodená osoba, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.