Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 19.10.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Cricket UK s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 19.10.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ferckel & Co. NEXT s. r. o.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.10.2021
  Rozhodnutie o prerušení konania o stavebnom povolení „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec“, SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul.
  Správne konania
 • 18.10.2021
  Rozhodnutie o prerušení konania o stavebnom povolení „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec“, SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul.
  EIA
 • 15.10.2021
  Zámer prenechať do podnájmu majetok parc. č. 4678_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok Žarnovická 7
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17375_33
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17332_34 a podiel pozemku parc. č. 17332_75
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17332_29 a podiel pozemku parc. č. 17332_75
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17332_28 a podiel pozemku parc. č. 17332_75
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17332_27 a podiel pozemku parc. č. 17332_75
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.10.2021
  Zámer prenajať majetok parc. č. 4963_335
  Zámery nakladania s majetkom
 • 14.10.2021
  Rozhodnutie – stavebné povolenie 16440/2501/2021/SU-SLV „Oplotenie“.
  Správne konania
 • 14.10.2021
  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „BA – OKI – Rača, Pekná cesta VNK, TS, NNk“.
  Správne konania
 • 13.10.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – L&M HOLDING,s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 13.10.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Engrenage, s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 13.10.2021
  Stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy, SO-31.6 - Úprava križovatky Žitná Hečkova
  EIA
 • 13.10.2021
  Stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy, SO-31.6 - Úprava križovatky Žitná Hečkova
  Správne konania
 • 13.10.2021
  Rozhodnutie o prerušení konania: „Obnova bytového domu Karpatské námestie 24,25,26, Bratislava“
  Správne konania
 • 12.10.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07– Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6
  EIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »