Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 26.01.2022
  Zrušenie trvalého pobytu – Bláž Milan
  Oznamy / Výzvy
 • 26.01.2022
  Oznam o uložení zásielky - Ancinec Pavel /peňažná poukážka/; Šarčevič Dragoje /peňažná poukážka/
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 26.01.2022
  Oznam o uložení zásielky - Voropaieva Nataliia /VšZP/; Ing. Brondošová Mária /Dôvera/; Meziani Scarlett /Dôvera/
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.01.2022
  Oznam o uložení zásielky - Slovák Ľudovít
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.01.2022
  Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky
  Oznamy / Výzvy
 • 25.01.2022
  Rozhodnutie stavebné povolenie „Obytný súbor Dolný Slanec“ – SO 206.1 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul. – verejné osvetlenie komunikácie“
  Správne konania
 • 25.01.2022
  Predloženie odvolania spolu so spisovým materiálom „Stavebné úpravy rodinného domu – zmena dokončenej stavby – Zvončeková 44“
  Správne konania
 • 24.01.2022
  Oznam o uložení zásielky - Salai Kristián, Szucs Milan, Klimitsová Kvetoslava
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.01.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Denisa Horváthová, Nikola Horváthová
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace predprimárne vzdelávanie v MŠ
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Návrh VZN o určení školských obvodov ZŠ
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Návrh VZN o zriadení dočasnej ZŠ Na Pántoch 9
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ Barónka
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 433_16
  Zámery nakladania s majetkom
 • 21.01.2022
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Slovak Telekom, a.s. v zastúpení spol. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
  Správne konania
 • 21.01.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Helena Majdúchová
  Správne konania
 • 21.01.2022
  Zväčšenie okna z kuchyne a izby do átria bez možnosti vybudovanie dverí
  Správne konania
 • 20.01.2022
  Oznam o uložení zásielky - Csala Andrej, Marton Štefan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.01.2022
  Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec“
  Správne konania
 • 19.01.2022
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Mestská časť Bratislava-Petržalka
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »