A A A
22.09.2023
Morvay ján, Rozochke Oleksandr
Oznámenia o uložení zásielok
21.09.2023
HROZNOVÝ SAD – oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – informácia v členení na stavebné objekty: SO 01.1 – Rekonštrukcia križovatky SO 01.2 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia SO 02.1 – Obslužná komunikácia + cyklotrasa SO 02.2 – Verejné osvetlenie SO 02.3 – Rozšírenie verejného vodovodu I. tlakové pásmo SO 02.4 – Rozšírenie verejného vodovodu II. tlakové pásmo SO 02.5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie SO 02.6 – Areálová dažďová kanalizácia SO 02.7 – Rozšírenie verejného plynovodu SO 02.8 – Rozvod NN SO 02.9 – Rozšírenie telekomunikačnej siete SO 02.10 – Požiarna nádrž + požiarny areálový rozvod vody SO 03.1 – Nová trafostanica SO 03.2 – VN prípojka SO 04.1 – Objekt H + I — bytový dom SO 04.2 – Vodovodná prípojka – Objekt H SO 04.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt H SO 04.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt H SO 04.5 – STL prípojka plynu – Objekt H SO 04.6 – Prípojka NN – Objekt H SO 04.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt H SO 04.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt I SO 04.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt I SO 04.10 – Prípojka NN – Objekt I SO 04.11 – Telekomunikačná prípojka – Objekt I SO 05.1 – Cyklo-kaviareň SO 05.2 – Vodovodná prípojka SO 05.3 – Kanalizačná prípojka SO 05.4 – Dažďová kanalizácia SO 05.5 – Prípojka NN SO 05.6 – Telekomunikačná prípojka SO 05.7 – STL prípojka plynu SO 06.1 – Objekt G – bytový dom SO 06.2 – Vodovodná prípojka SO 06.3 – Kanalizačná prípojka SO 06.4 – Dažďová kanalizácia SO 06.5 – STL prípojka plynu SO 06.6 – Prípojka NN SO 06.7 – Telekomunikačná prípojka SO 07.1 – Objekt F – bytový dom SO 07.2 – Vodovodná prípojka SO 07.3 – Kanalizačná prípojka SO 07.4 – Dažďová kanalizácia SO 07.5 – STL prípojka plynu SO 07.6 – Prípojka NN SO 07.7 – Telekomunikačná prípojka SO 08.1 – Objekt E – bytový dom SO 08.2 – Vodovodná prípojka SO 08.3 – Kanalizačná prípojka SO 08.4 – Dažďová kanalizácia SO 08.5 – STL prípojka plynu SO 08.6 – Prípojka NN SO 08.7 – Telekomunikačná prípojka SO 09.1 – Spevnené plochy SO 09.2 – Sadové úpravy SO 09.3 – Prvky drobnej architektúry SO 09.4 – Areálové osvetlenie SO 10.1 – Polyfunkčný objekt C + objekt D SO 10.2 – Vodovodná prípojka – Objekt C SO 10.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt C SO 10.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt C SO 10.5 – STL prípojka plynu – Objekt C SO 10.6 – Prípojka NN – Objekt C SO 10.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt C SO 10.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt D SO 10.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt D SO 10.10 – STL prípojka plyn u – Objekt D SO 10.11 – Prípojka NN – Objekt D SO 10.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt D SO 11.1 – Polyfunkčný objekt A + objekt B SO 11.2 – Vodovodná prípojka – Objekt B SO 11.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt B SO 11.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt B SO 11.5 – STL prípojka plynu – Objekt B SO 11.6 – Prípojka NN – Objekt B SO 11.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt B SO 11.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt A SO 11.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt A SO 11.10 – STL prípojka plyn u – Objekt A SO 11.11 Prípojka NN – Objekt A SO 11.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt A SO 12.1 – Spevnené plochy SO 12.1.1 – Verejné komunikácie chodníky SO 12.2 – Sadové úpravy SO 12.3 – Prvky drobnej architektúry SO 12.4 – Areálové osvetlenie
EIA
21.09.2023
Pozvánka na zasadnutie MZ 26.09.2023
Oznamy / Výzvy
21.09.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Výstavba podkrovia, byt č. 18, Cyprichova 78, 80, Bratislava-Krasňany“ – zobytnenie časti povaly
Správne konania
20.09.2023
Kolaudačné rozhodnutie „BA Žabí Majer, Staviteľská, VN415-VNK“ v členení na stavebné objekty SO 01 – Káblové VN vedenie
Správne konania
19.09.2023
Oulehla Tomáš, Cisáriková Kristína
Oznámenia o uložení zásielok
18.09.2023
Oznámenie o začatí správneho konania – TELESERVIS spol. s r.o., v zastúpení Ing. arch. Mareka Lukáča
Správne konania
18.09.2023
Hanúsková Janka
Oznámenia o uložení zásielok
18.09.2023
Ružička Patrik, Cisáriková Kristína, Katona Imrich, Hano Jarko
Oznámenia o uložení zásielok