Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 02.02.2023
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť infraštruktúra“ – zmena termínu na dokončenie stavby do 31.12.2024
  Správne konania
 • 02.02.2023
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť stavebné objekty“ – zmena termínu na dokončenie stavby do 31.12.2024
  Správne konania
 • 02.02.2023
  Oznam o uložení zásielky : Ondriáš Sarah Caroline, Bodlák Ján, Morvay Ján
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 01.02.2023
  Oznámenie o začatí správneho konania – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
  Správne konania
 • 31.01.2023
  Oznam o uložení zásielky : Suchý Anton, Michalák Katarzyna
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 31.01.2023
  Zmena termínu na dokončenie stavby „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť Asanácia existujúcich objektov“
  Správne konania
 • 30.01.2023
  Oznam o uložení zásielky : Komár Ján, Majdúch Oliver, Klimits Andrej
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 30.01.2023
  Dražobná vyhláška
  Oznamy / Výzvy
 • 30.01.2023
  Dražobná vyhláška
  Oznamy / Výzvy
 • 30.01.2023
  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia
  EIA
 • 27.01.2023
  Oznam o uložení zásielky : Janíčková Zora, Klimitsová Kvetoslava, Cisáriková Kristína, Bejenaru Catalin
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.01.2023
  Zámer predať majetok - časť pozemku reg. EKN parc. č. 17311
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.01.2023
  Zámer prenajať majetok NP v zdravotnom stredisku na Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.01.2023
  Stavebné povolenie: "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská"
  Správne konania
 • 27.01.2023
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10-2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
  Oznamy / Výzvy
 • 27.01.2023
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
  Oznamy / Výzvy
 • 26.01.2023
  Oznam o uložení zásielky : Rýznar Michal, Csalová Silvia, Jakubovičová Eva
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 26.01.2023
  Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky UPN mesta Svätý Jur č. 10/2022"
  EIA
 • 25.01.2023
  Zrušenie trvalého pobytu : Kállay Vojtech, nar. v r. 1978
  Oznamy / Výzvy
 • 25.01.2023
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby „Rekreačná chata, Pekná cesta, parc. č. 19070, 19071“
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »