A A A

Kontakt

Školský úrad
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Zápisy prvákov na školský rok 2024/2025

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia na:

ZŠ Tbiliská 4, Bratislava a
ZŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava:

piatok 19. apríla 2024 od 15:00 do 18:00 hodiny a
sobota 20. apríla 2024 od 9:00 do 12:00 hodiny.

ZŠ Plickova 9, Bratislava:
štvrtok 18. apríla 2024 od 15:00 do 18:00 hodiny a
piatok 19. apríla 2024 od 15:00 do 18:00 hodiny.

Prihlášky:

• ZŠ Tbiliská 4, Bratislava
https://zstbiliska.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

• ZŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava
https://zskomenskehoba.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

• ZŠ Plickova 9, Bratislava
https://zsplickova.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Zápisy detí sa uskutočnia za účasti zákonných zástupcov a detí a v zmysle VZN č.5/2022 zo dňa 29.03.2022 MČ Bratislava-Rača o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Územie mestskej časti Bratislava-Rača je rozdelené do troch školských obvodov podľa trvalého bydliska žiakov. Spádové oblasti jednotlivých škôl určuje VZN č.4/2024 zo 6. februára 2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až siedmeho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Škola môže od zákonného zástupcu dieťaťa pri zápise žiadať osobné údaje v tomto rozsahu:

Údaje o dieťati:

 1. meno, priezvisko,
 2. dátum a miesto narodenia,
 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak, poslucháč alebo účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese        trvalého pobytu,
 4. rodné číslo,
 5. štátna príslušnosť,
 6. národnosť,
 7. materinský jazyk.

Údaje o zákonných zástupcoch:

 1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 2. adresa bydliska a druh pobytu,
 3. kontakt na účely komunikácie.

Informácia o poplatkoch v materských školách a školskom klube detí pri základných školách a v zariadeniach školského spravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača od 6.2.2024

V zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2024 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v úplnom znení, sú poplatky nasledovné:

 1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí:
 2. a) v materskej školeje príspevok vo výške 57,00 €/mesiac,
 1. b) počas obmedzenej prevádzky počas letných prázdnin je príspevok vo výške 85 €/mesiac
 1. c) v školskom klube detí je príspevok vo výške 44,00 €/mesiac.

Za tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 1. a) Výška stravného na jedno jedlo:
 • v materskej škole zodpovedá 3.finančnému pásmu, t. j. spolu 2,10 €/deň
  (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
 • v základnej škole 3.finančnému pásmu, t. j:
  • 1,70 € / 1.stupeň
  • 1,90 € / 2.stupeň
 1. b) Výška príspevku na režijné náklady je:
  • 14,- € / mesiac v materskej škole
  • 14,- €/ mesiac v základnej škole

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 5,33 €. Z toho cena na nákup potravín je 2,40 € a režijné náklady 2,93 € (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce)