A A A

Významná osobnosť Rače 2023 – Ľudovít Halinkovič in memoriam

Mestská časť Bratislava-Rača udeľuje výnimočné ocenenie pre významné osobnosti Rače, ktoré sa svojou prácou, postojmi a činnosťou zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavy-Rače a život jej obyvateľov, a/alebo významne prispeli k poznávaniu minulosti, kultúry, histórie, umeleckých hodnôt a dedičstva mestskej časti vynikajúcimi tvorivými dlhotrvajúcimi činmi a dielami.

Výnimočné ocenenie Významná osobnosť Rače môže byť udelené aj osobnostiam, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia, vykonali skutky alebo aktivity, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti v Bratislave-Rači a občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí napĺňajú obsah Štatútu (viď nižšie).

Ocenenie VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE bolo prvýkrát udelené v roku 2023 za rok 2022. Ocenenia Významná osobnosť Rače a Račianske srdce sa odovzdávajú počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.