A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Katarína Gulyášová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Drevina rastúca mimo lesa (ďalej len „drevina“) je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pozemku.

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Na výrub drevín (stromov aj krov) sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín sa vydáva v súlade so:

 1. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 2. vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 3. zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

V rámci súhlasu na výrub drevín ukladá správny orgán žiadateľovi o výrub povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny alebo uhradiť finančnú náhradu za vyrúbané dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny.

Ak drevina rastie na pozemku umiestnenom za hranicami zastavaného územia obce, je podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vecne príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vydanie rozhodnutia o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 uvedeného zákona na výrub drevín Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Hranice zastavaného územia obce zobrazené v mapovom portáli ZBGIS: https://lnk.sk/lmvk

Informácie o nepôvodných a inváznych druhoch nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky: http://www.sopsr.sk/invazne-web/

Súhlas na výrub drevín sa vydáva na základe vyplnenej žiadosti doručenej Mestskej časti Bratislava-Rača.

Prílohy žiadosti:

 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku a to:

fyzická osoba 10,00 €
právnická osoba 100,00 €
(zaplatiť možno prevodom na účet Mestskej časti – IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, vedený vo VÚB, a.s., (variabilný symbol: 2210044) alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Rača)

V prípade, že dôvodom výrubu je stavebná činnosť aj:

 • inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, spracované osobou odborne spôsobilou
 • projektová dokumentácia stavby, pre ktorú sa vyžaduje toto povolenie
 • záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

Ak sa účastník konania nechá v konaní zastupovať, preukáže sa plnomocenstvom, v ktorom musí byť uvedený rozsah splnomocnencovho oprávnenia. V dohode o plnomocenstve v zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov musí byť podpis splnomocniteľa osvedčený.

Názov Cena
Povolenie na výrub dreviny – fyzická osoba 10,00 €
Povolenie na výrub dreviny – právnická osoba 100,00 €