A A A

Kontakt

  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: -
Mgr. Martin Hlinka
referent územného rozhodovania a stavebného poriadku
Ing. arch. Jaroslav Kučera
referent územného plánovania a stavebného poriadku
Ing. Veronika Lúčanová
referent územného rozhodovania a stavebného poriadku
Ing. Andrea Mrvová
vedúca stavebného úradu
Eva Raabová
referent územného rozhodovania a stavebného poriadku
Mgr. Zuzana Sklenárová
referent ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, referent administratívy
Gabriela Slivová
referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Náplň pracovných činností útvaru

Na úseku stavebného poriadku:

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov

A. ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2e a § 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

B. ako príslušný správny orgán v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie v súlade s § 2 písm. a) bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

1. vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až § 39 stavebného zákona:
a) rozhodnutie o umiestnení stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere,
2. povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona,
3. rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona,
4. vydáva záväzné stanovisko k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona,
5. vydáva vyjadrenie na základe požiadavky vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 5 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6. prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia podľa § 54 až 57 stavebného zákona, že voči ohlásenej drobnej stavbe alebo stavebnej úprave nemá námietky alebo, že uvedené stavby a ich zmeny a udržiavacie práce nepodliehajú ohláseniu ani stavebnému povoleniu alebo určí, že ohlasovanú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
7. prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia podľa § 55 ods.2 stavebného zákona, že voči ohlásenej jednoduchej nemá námietky,
8. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (t. j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 60 až § 66 stavebného zákona,
9. povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
10. rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona,
11. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona,
12. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby podľa § 80 – § 82 stavebného zákona, na ktoré vydal stavebné povolenie a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav,
13. vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
14. rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,
15. povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činností podľa § 85 stavebného zákona,
16. nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona,
17. nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa § 87 stavebného zákona,
18. povoľuje odstránenie stavieb a terénnych úprav alebo nariaďuje podľa § 88 stavebného zákona,
19. dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona,
20. nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona,
21. nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona,
22. poverení zamestnanci stavebného úradu vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa § 98 stavebného zákona,
23. rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona,
24. určuje v súlade s § 104 ods.1 účel stavby v prípade, ak sa nezachovajú doklady o stavbe,
25. nariaďuje v súlade s § 104 ods. 2 obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby (príp. pasport stavby) v prípadoch, keď nebola vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave,
26. prejednáva priestupky fyzických osôb a ukladá sankcie podľa § 105 stavebného zákona, vedenie konania zabezpečuje s referátom právnych služieb, vedie evidenciu priestupkov vo svojej pôsobnosti,
27. prejednáva správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty podľa § 106 stavebného zákona, vedenie konania zabezpečuje s referátom právnych služieb,
28. vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim podľa § 108 až § 115 stavebného zákona,
29. rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 116 stavebného zákona, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo,
30. zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a 132 stavebného zákona,
31. poverení pracovníci vstupujú na pozemky v súlade s § 134 stavebného zákona za účelom plnenia úkonov vyplývajúcich zo stavebného zákona,
32. rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,
33. rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
34. povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku,
35. rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam,
36. vyberá správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
37. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
38. vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom,
39. v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje podklady na základe žiadosti o informácie právnických osôb a fyzických osôb.