A A A

Kontakt

Ohlasovňa pobytu
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Andrea Zubalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky; občan má v tom istom  čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, alebo na individuálnu rekreáciu

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky

Ak sa dieťa narodí v zahraničí, na trvalý pobyt ho prihlasuje jeho zákonný zástupca a to dňom, kedy predloží na ohlasovni pobytu slovenský rodný list

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :

– platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; za občana; ak ide o dieťa do 18 rokov – originál rodného listu vydaného orgánmi Slovenskej republiky

– platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;

– ak získal štátne občianstvo Slovenskej republiky – predkladá slovenský rodný list /vydaný Osobitnou matrikou MV SR/ a osvedčenie o štátnom občianstve;

– overené písomné potvrdenie vlastníka a všetkých spoluvlastníkov bytu, rodinného domu o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt; toto potvrdenie sa nevyžaduje ak :

– ide o vlastníka alebo spoluvlastníka
– ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
– ide o prihlásenie manžela, manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka
– ak sa vlastník a všetci spoluvlastníci osobne dostavia k prihláseniu na pobyt a svojim podpisom potvrdia prihlásenie občana na pobyt;
– ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je zbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, príp. opatrovník;

Občan nie je povinný pri hlásení trvalého pobytu  v zmysle zákona 177/2018 Z.z. o byrokracii dokladovať :

 – list vlastníctva v listinnej podobe , avšak z dôvodu urýchlenia vybavenia žiadosti o prihlásenie na pobyt napomôže znalosť čísla listu vlastníctva

Inou osobou je možné občana prihlásiť na pobyt len na základe overeného písomného splnomocnenia na tento úkon a po predložení požadovaných dokladov za občana

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Cudzí štátny občan podlieha registrácii pobytu na cudzineckej polícii na Regrútskej 10391,  Bratislava  –  Vajnory

Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok v zmysle  zákona  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Správne poplatky :

 

Potvrdenie o pobyte v cudzojazyčnom formulári   10 €

 

Potvrdenie o pobyte   5 €

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d/ až g/  :

 

  1. d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu;
  2. e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva;
  3. f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova v nájme alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka lebo nájomcu;
  4. g) ak budova zanikla;

 

a nemôže sa prihlásiť na trvalý pobyt /teda nie je vlastníkom bytu alebo domu na území SR, alebo nezískal zmluvu o nájme alebo podnájme a ani súhlas vlastníka na prihlásenie na trvalý pobyt/ prihlási sa na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa dlhodobo zdržiava

Adresa obecného úradu tejto obce je adresou takéhoto občana na účely doručovania úradných písomností a na zápis do zoznamu voličov

Občan je povinný predložiť :

– platný OP alebo doklad o OP

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok v zmysle  zákona  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov