A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Dočasné zastupovanie

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Poskytovanie služby dovoz obedov do domácnosti sa vykonáva prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Občan mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý má záujem o dovoz obedov alebo donášku obedov, musí byť posúdený na opatrovateľskú službu. 

Záujemca o tento druh služby musí podať do podateľne na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača alebo poštou zaslať:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ kde vyznačí druh sociálnej služby opatrovateľská služba. K žiadosti priloží „Lekársky nález na poskytovanie sociálnej služby“, ktorú vyplní ošetrujúci lekár. Referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby vyhotoví „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu terénnou formou, formou domácej opatrovateľskej služby“.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ podá o podateľne alebo zašle poštou „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby – domáca opatrovateľská služba“, ktorá musí obsahovať:
 1. originál právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu terénnou formou, formou domácej opatrovateľskej služby,
 2. posudok o odkázanosti na sociálnu službu terénnou formou, formou domácej opatrovateľskej služby,
 3. kópiu posledného rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 4. overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby.

Po doručení žiadosti koordinátor opatrovateľskej služby vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodnú podmienky poskytovania služby. Následne sa so žiadateľom uzatvorí „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – domáca opatrovateľská služba“. Je potrebné, aby si zakúpil 2 ks obedárov, na ktoré vyznačí meno, adresu, poschodie a tiež aby zabezpečil kľúč od vchodovej brány.

Výšku finančného príspevku mestskej časti na stravovanie dôchodcov určuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov, účinnou od 1. mája 2020.

Kategórie výšky finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

kategória výška dôchodku výška príspevku
kategória 1 do 315 € 2,20 €
kategória 2 do 420 € 1,20 €
kategória 3 do 525 € 0,90 €
kategória 4 do 630 € 0,60 €
kategória 5 nad 630 € bez príspevku

Počas dní pracovného voľna a pokoja si občania uhrádzajú plnú cenu obeda, podľa výšky stravovacej jednotky.

Úhrada za službu dovoz obedu do domácnosti určuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 23. mája 2017, o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby mestskou časťou Bratislava-Rača  2017 a Prílohy č. 1 k nariadeniu č. 3/2017 – Suma úhrady za úkony opatrovateľskej služby.

 • dovoz obedov (autom)                                                         0,80 €
 • donáška obedov do domácnosti (opatrovateľkou)               0,50 €