A A A

Mestská časť Bratislava-Rača bola zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý ustanovuje jej právomoci, kompetencie a štruktúru orgánov v samospráve.

Mestská časť Bratislava-Rača v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy plní tieto úlohy:
– podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
– plní úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti
– vykonáva prenesenú pôsobnosť

Mestskej časti Bratislava-Rača je v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vyhradené:

– zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,
– zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
– dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
– dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť,
-zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev,
-zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,
– byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného času,
– utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
– vykonávať agendu stavebného úradu.