A A A


Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky – ŽMSR) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja) Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). Od roku 1994 bolo oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. Pozitívne zmeny v chápaní podnikového železničného múzea ako dobrého marketingového nástroja vo vzťahu ŽSR a verejnosti a najmä skvelého osvetového nástroja viedli k organizačnej zmene, ktorej následkom bolo pretvorenie MDC na účelové stredisko Železničné múzeum Slovenskej republiky v riadiacej pôsobnosti Odboru komunikácie ŽSR od. 1.1.2018.
ŽMSR je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity ŽMSR najmä:

  • stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea “Výhrevňa Vrútky” (túto činnosť zabezpečuje dobrovoľnícke občianske združenie; bližšie pozri www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára Bratislava východ
  • každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ
  • publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“
  • archívny a knižničný servis pre individuálnych bádateľov.

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty ŽMSR patrí:

  • kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia
  • postupná výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ I (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy;
  • zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora – Tisovec.

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá ŽMSR udržiavajú dobrovoľnícke občianske združenia v lokalitách Bratislava, Vrútky, Púchov, Zvolen, Prievidza, Tisovec, Poprad, Haniska pri Košiciach a Humenné.

 

Zdroj: www.zeleznicnemuzeum.sk