A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Martina Fratričová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Oznámenie k podujatiu Stretnutie jubilantov

V Rači už niekoľko rokov organizujeme obľúbené podujatie Slávnostné stretnutie jubilantov pri príležitosti životného jubilea alebo výročia sobáša našich občanov. V rámci tohto spoločenského podujatia sa jubilantom odovzdáva finančný dar a kvet a rovnako malé občerstvenie.

Jednotný postup pri poskytovaní finančných príspevkov pri príležitosti životného jubilea alebo výročia sobáša obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača upravuje Interná smernica starostu č.  7/2019, ktorá nadobudla platnosť dňa 01. januára 2020.

Interná smernica priniesla aj niektoré nové podmienky pri organizovaní Stretnutia jubilantov. Prvá zásadná podmienka je tá, že obyvatelia s trvalým pobytom v  mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí sa v príslušnom kalendárnom roku dožívajú  80, 85, 90, 95 a viac rokov alebo spolu s manželom/-kou   oslavujú 50., 55., 60., 65., a viac výročie sobáša a majú záujem zúčastniť sa slávnostného podujatia, sa naň musia sami prihlásiť!!!
Jubilant, ktorý má záujem zúčastniť sa stretnutia jubilantov sa musí na podujatie prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú si vyzdvihne osobne v podateľni miestneho úradu, alebo na oddelení pre sociálne veci. Prihláška je zverejnená aj na webe https://www.raca.sk/slavnostne-stretnutie-jubilantov/. K dispozícii sú dva typy prihlášok. Jedna pre  manželov,  ktorí oslavujú v príslušnom kalendárnom roku výročie sobáša a druhá pre jubilanta, ktorý dovŕši v príslušnom roku uvedený vek.  Ak v príslušnom roku oslavuje jubilant okrúhle narodeniny a zároveň výročie sobáša, musí si podať obidve prihlášky. K prihláške na slávnosť výročia sobáša je potrebné doložiť  aj kópiu sobášneho listu,  k prihláške na slávnosť stretnutia jubilantov nie je potrebné prikladať žiadny doklad.

Vyplnené prihlášky je potrebné podať vždy najneskôr do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom jubilant dosiahne vek, alebo manželia oslávia výročie sobáša. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované. Vyplnenú prihlášku osobne doručte do podateľne miestneho úradu, alebo ju môžete odovzdať na poštovú prepravu. Slávnostné stretnutie jubilantov sa bude konať jedenkrát ročne, v prípade väčšieho záujmu aj viackrát ročne, alebo podľa potreby. Na stretnutie bude každý jubilant, ktorý si podal prihlášku v stanovenom termíne, pozvaný formou pozvánky, ktorá mu bude doručená na adresu trvalého pobytu. 

Výška príspevku je odstupňovaná podľa vekových kategórií nasledovne:
80. roční        40 €
85. roční        50 €
90. roční        60 €
95 a viac rokov 100 €.

Pri výročí sobáša je výška finančného príspevku jednotná a to 100 € na manželský pár.

Výška finančného príspevku je odvodená z rozpočtových možností mestskej časti. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká žiadateľovi právny nárok.
  • Občiansky preukaz
  • Sobášny list (pri výročí sobáša)