Slávnostné stretnutie jubilantov

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Martina Fratričová
02/ 49 11 24 48
martina.fratricova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
                                                  !!!POZOR ZMENA!!!

Oznámenie pre občanov – zmena Stretnutie jubilantov
Mestská časť Bratislava-Rača niekoľko rokov organizovala pre svojich občanov ako prejav úcty dvakrát do roka podujatie „Slávnostné stretnutie jubilantov“ pri príležitosti životného jubilea a výročia sobáša. V rámci tohto spoločenského podujatia predstavitelia obce odovzdávali jubilantom finančný dar, ako pozornosť ružu a malé občerstvenie.

Od roku 2019 však príde k zmene. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestská časť Bratislava-Rača nie je oprávnená zverejňovať zoznamy jubilantov, z ktorých by bolo možné určiť vek konkrétnej fyzickej osoby, spolu s jej menom a priezviskom a rovnako tak ani využívať svoje databázy na zisťovanie týchto údajov a pozývanie občanov na základe kritérií akými je napríklad dovŕšený vek na spoločenské podujatia bez ich predchádzajúceho súhlasu. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká občanovi právny nárok.

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača, na nové podmienky pri organizovaní „Stretnutia jubilantov“:

Prvá zásadná podmienka je tá, že obyvatelia s trvalým pobytom v  mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku vek 80, 85, 90,95 a viac rokov, alebo oslavujú 50.,55.,60. a viac výročie sobáša a majú záujem zúčastniť sa takéhoto podujatia, sa musia naň prihlásiť sami!!!

Prihlásiť sa musia prostredníctvom vypísanej  prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej časti https://www.raca.sk/slavnostne-stretnutie-jubilantov/ alebo si ju môžu vyzdvihnúť v podateľni mestskej časti a taktiež na oddelení pre sociálne veci.

K dispozícii budú dva typy tlačív, jedno bude slúžiť pre  manželov, ktorí oslavujú v príslušnom kalendárnom roku výročie sobáša („Prihláška na Slávnosť výročia sobáša“) a druhé pre jubilanta, ktorý dovŕši v príslušnom roku uvedený vek („Prihláška na Slávnosť stretnutia jubilantov“).  Ak v príslušnom roku oslavuje jubilant okrúhle narodeniny, a zároveň výročie sobáša, musí podať obidve prihlášky. K prihláške na slávnosť výročia sobáša je potrebné doložiť kópiu sobášneho listu a k prihláške na slávnosť stretnutia jubilantov rodný list jubilanta.

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať e-mailom na adresu: martina.fratricova@raca.sk, alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu či osobne odovzdať na oddelení pre sociálne veci. 

Akceptované budú prihlášky doručené najneskôr do 31.08. v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom jubilant dosiahne vek alebo manželia oslávia výročie sobáša.                    
  

Stretnutie jubilantov sa bude konať jedenkrát ročne v mesiaci november, kde bude pozvaný každý jubilant, ktorý si podal prihlášku.

Podmienky a výška finančného príspevku je upravená internou smernicou č. 2/2009, zo dňa 26.03.2009 účinná od 01.04.2009. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká občanovi právny nárok.

Jubilantom je podľa vekových kategórií odovzdaný finančný príspevok nasledovne:
  • 80. roční                                                             20,00 €
  • 85. roční                                                             30,00 €
  • 90. roční                                                             40,00 €
  • 95. - 99. roční                                                      40,00 €
  • 100 a viac roční                                                  100,00 €
  • Pri  výročí sobáša                                               100,00 € (pre manželský pár 50,- €/osoba)