A A A

Kontakt

  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: -
Ing. arch. Iveta Virsíková
vedúca oddelenia
Ing. arch. Jana Zacharová
referent územného plánovania

Náplň pracovných činností útvaru

Na úseku územného plánovania a rozvoja

1. obstaráva spracovanie a prerokovanie územno-plánovacích podkladov,
2. obstaráva spracovanie, prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov zón,
3. udržiava aktuálny stav územno-plánovacích podkladov a dokumentácie v mestskej časti,
4. poskytuje územno-plánovacie informácie pre územie k.ú. Rača,
5. spolupracuje s Hlavným mestom SR Bratislavou a ostatnými mestskými časťami na koncepciách rozvoja hlavného mesta,
6. prerokúva so stavebníkmi alebo s dotknutými orgánmi štátnej správy potreby a dôsledky pripravovaných stavieb, zmenu účelu využitia územia v zmysle platných územnoplánovacích dokumentácií,
7. zabezpečuje odborné stanoviská k odpredaju nehnuteľností v správe a majetku mestskej časti v súvislosti s územným plánovaním,
8.komplexne sleduje a reguluje územný rozvoj v mestskej časti,
9.spracováva koncepcie rozvoja územia mestskej časti, ako podklady pre zhotoviteľov územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
10.zabezpečuje a podieľa sa na tvorbe regulatívov výstavby vyplývajúcich zo zákona o ochrane pamiatkového fondu z hľadiska územného plánovania, komunikuje s orgánmi štátnej správy na tomto úseku,
11.sleduje stav územného plánovania aj ostatných územiach mestských častí a obcí, ktorý môže mať vplyv na územie mestskej časti,
12.podáva pripomienky, návrhy a stanoviská v správnych konaniach, v ktorých môže mať mestská časť postavenie účastníka konania,
13.vydáva stanoviská mestskej časti ako orgánu územného plánovania,
14.koordinuje vydávanie záväzných stanovísk mestskej časti, ktoré patria do pôsobnosti iných organizačných útvarov a poskytuje im odbornú pomoc a poradenstvo pri ich tvorbe,
15.sleduje konania v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v katastrálnom území mestskej časti a v ostatných územiach mestských častí Bratislavy a obcí, ktorý môže mať vplyv na územie mestskej časti,
16.zabezpečuje prípravu a vyhodnocovanie čerpania rozpočtu v príslušnej oblasti,