A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –
Stavby, ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre
– samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
– súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
– jednotlivé stavby súboru stavieb), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
– podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.
Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb.

Žiadosť sa podáva na základe § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Žiadosť o stavebné povolenie 

–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
–    druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
–    parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
–    údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
–    základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
–    zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
–    doklad o úhrade správneho poplatku,
–    právoplatné územné rozhodnutie (ak ide o stavby, kde je potrebné vydať územné rozhodnutie)
–    doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej (ak neboli doklady predložené v územnom konaní),
–    kópia katastrálnej mapy,
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
–    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
–    doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
–    kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
–    ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:
–    sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
–    súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
–    navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d stavebného zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
–    požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
–    nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
–    údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
–    pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
–    údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
–    usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
–    spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
–    celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
–    hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
–    podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
–    návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
–    ochranných pásem;
–    ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
–    vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
–    stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
–    statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
–    návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
–    ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
–    ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce: 

–    Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ŽP Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814      99 Bratislava – malý zdroj znečistenia
–    MČ Bratislava – Rača, Oddelenie ŽP, Kubačova 21, 831 06 Bratislava  – pri rodinných domoch a stavbách pre individuálnu         rekreáciu
–    Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava 5
–    Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava ak ide o stavbu v záujme pamiatkovej ochrany
–    Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava
–    Okresný úrad Bratislava
–    odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
–    odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
–    pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ak sa stavba realizuje na poľnohospodárskej pôde
–    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor                dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava /v ochrannom pásme dráhy/
–    Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 811 08 Bratislava /v ochrannom pásme letiska/
–    SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
–    Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
–    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
–    Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 831 51 Bratislava
–    Dopravný podnik Bratislava , a.s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
–    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava /v ochrannom pásme vodného            toku/
–    Vyjadrenie inšpekčného orgánu ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
–    Vyjadrenia ďalších dotknutých orgánov, ktorí si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej  dokumentácie stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
–    druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
–    parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
–    údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
–    základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
–    zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
–    doklad o úhrade správneho poplatku,
–    doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
–    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
–    doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
–    ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:
–    sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
–    súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
–    navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d stavebného zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
–    požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
–    nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
–    údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
–    pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
–    údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
–    usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
–    spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
–    celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
–    hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
–    podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
–    návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
–    ochranných pásem;
–    ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
–    vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
–    stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
–    statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
–    návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
–    ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
–    ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.
–    Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
–    Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce: 
–    Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ŽP Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava – malý zdroj znečistenia
–    MČ Bratislava – Rača, Oddelenie ŽP, Kubačova 21, 831 06 Bratislava  – pre rodinné doma a rekreačné chaty a ich doplnkových stavieb
–    Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava 5
–    Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava ak ide o stavbu v záujme pamiatkovej ochrany
–    Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava
–    Okresný úrad Bratislava
–    odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
–    odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
–    pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ak sa stavba realizuje na poľnohospodárskej pôde resp. ak sa stavba realizuje v ochrannom pásme lesa
–    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
–    Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 811 08 Bratislava
–    SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
–    Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
–    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
–    Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 831 51 Bratislava
–    Dopravný podnik Bratislava , a.s., Olejkárska ul. Č. 1, 814 52 Bratislava 1
–    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
–    Vyjadrenie inšpekčného orgánu ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie
–    Vyjadrenia ďalších dotknutých orgánov, ktorí si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej  dokumentácie stavby

Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku ( v zmysle §139 stavebného zákona napr. užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu
–    právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
–    právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
–    užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu

Žiadosť o stavebné povolenie na zateplenie bytového domu 
–    doklad o úhrade správneho poplatku,
–    doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
–    kópia katastrálnej mapy.
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)

Vyjadrenia dotknutých orgánov: 
–     Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy
–     Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti  ŽP (orgán štátnej správy pre odpady, ochranu prírody a krajiny)
–    Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
–    Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa

Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy  (ak sa zasahuje do nosných častí stavby) 
–    doklad o úhrade správneho poplatku,
–    doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
–    kópia katastrálnej mapy,
–    projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
–    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
–    doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
–    Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov v bytovom dome
–    Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
–    Statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou (vplyv stavebných úprav v súvislosti s jeho dispozičnými zmenami na statiku nehnuteľnosti)
–    Vyjadrenie Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti  ŽP (orgán štátnej správy z hľadiska odpadov).

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
    na stavbu rodinného domu      50,00
    na stavbu bytového domu    200,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²      25,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²      50,00
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu      35,00
    bytových domov    100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      30,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne     odpadových vôd, jazierka      30,00
    na spevnené plochy a parkoviská      30,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      50,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      50,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      50,00
    na spevnené plochy a parkoviská      50,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      50,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 € vrátane    100,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane    800,00
    nad 10 000 000 € 1 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok /písmeno a) a b)/.