A A A

Kontakt

Ekonomické oddelenie
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Anna Dudáková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu, miesto a dátum začatia a skončenia prevádzkovania predajného automatu.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom predajnom automate uviesť:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b) výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku predajného automatu.

Daňovník je povinný písomne oznámiť podaním priznania k dani umiestnenie predajného
automatu v priestoroch prístupných verejnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti
, a to i v prípade, ak je od platenia dane za predajné automaty
oslobodený.
Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty, ktorých
prevádzkovateľmi sú školy na území mestskej časti.

Mestská časť Bratislava – Rača  je správcom miestnych daní v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach”), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004, a zakotvil právny rámec výberu a správy miestnych daní v Slovenskej republike od zdaňovacieho obdobia roku 2005.
Správa dane za predajné automaty je riešená v VZN č.12/2023

Názov Cena
Sadzba dane za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok 170,00 €

Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK07 0900 0000 0051 7080 1575, SLSP, a.s. alebo prostredníctvom online platby dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača a platbu označiť variabilným symbolom uvedenom v Rozhodnutí. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.

Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.