A A A

Kontakt

Školský úrad
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Lenka Košáňová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 a o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 59, § 59a a § 59b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú:

v pondelok 13. mája 2024 a v utorok 14. mája 2024 (2 dni).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe podania vyplnenej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami, ktorá sa predloží riaditeľovi MŠ alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnená, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ materskej školy vystaví rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 30. júna 2024.

Bližšie informácie o prijatí dieťaťa do materskej školy nájdete na webových sídlach materských škôl:

 

Spádové oblasti jednotlivých materských škôl určuje VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré nájdete aj v záložke Tlačivá na stiahnutie.

Informácia o poplatkoch v materských školách a školskom klube detí pri základných školách a v zariadeniach školského spravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača od 6.2.2024

V zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2024 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v úplnom znení, sú poplatky nasledovné:

 1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí:
 2. a) v materskej školeje príspevok vo výške 57,00 €/mesiac,
 1. b) počas obmedzenej prevádzky počas letných prázdnin je príspevok vo výške 85 €/mesiac
 1. c) v školskom klube detí je príspevok vo výške 44,00 €/mesiac.

Za tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 1. a) Výška stravného na jedno jedlo:
 • v materskej škole zodpovedá 3.finančnému pásmu, t. j. spolu 2,10 €/deň
  (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
 • v základnej škole 3.finančnému pásmu, t. j:
  • 1,70 € / 1.stupeň
  • 1,90 € / 2.stupeň

  2. b) Výška príspevku na režijné náklady je:
 • 14,- € / mesiac v materskej škole
 • 14,- €/ mesiac v základnej škole

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 5,33 €. Z toho cena na nákup potravín je 2,40 € a režijné náklady 2,93 € (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce).

Prevádzka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača počas letných prázdnin 2024

 

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 150a ods. 1: „Prevádzka materskej školy sa počas mesiacov júl a august prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. V obci, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, možno v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august sústreďovať deti do materskej školy, v ktorej nie je prevádzka prerušená.“ – je prevádzka jednotlivých materských škôl počas letných prázdnin nasledovná:

 

Materská škola V prevádzke Mimo prevádzky
Materská škola, Barónka 17 a EP „Rínok“ od 1.7. do 19.7 od 22.7. do 30.8.
Materská škola, Cyprichova 74 od 1.7. do 19.7 od 22.7. do 30.8.
Materská škola, Novohorská 1 od 29.7. do 21.8. od 1.7. do 26.7.
Materská škola, Plickova 16 od 1.7. do 26.7. od 29.7. do 30.8.
Materská škola, Gelnická 34 od 29.7. do 21.8. od 1.7. do 26.7
Materská škola pri ZŠ s MŠ J. A. Komenkého, Hubeného 23 od 1.7. do 19.7 od 22.7. do 30.8.
Materská škola, Pri Šajbách 22A od 1.7. do 19.7 od 22.7. do 30.8.
Materská škola, Tbiliská od 1.7. do 26.7. od 29.7. do 30.8.

 

V dňoch od 22.8. do 30.8.2024 budú všetky materské školy zatvorené z dôvodu príprav na nový školský rok 2024/2025 a sanitácie priestorov.