A A A

Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

Zberný dvor je v prevádzke od 15.4. bežného roku do 15.11. bežného roku s prevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Utorok 11:00 – 18:00 hod.
Štvrtok 12:00 – 18:00 hod.
Sobota 8:00 – 15:00 hod.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:
• objemný komunálny odpad
• biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu
• drobný stavebný odpad*
• papier, plast, sklo
• jedlé oleje a tuky

Drobný stavebný odpad je na základe§ 80 ods. 5  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.Na území Hlavného mesta SR Bratislavy je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok za zber a likvidáciu drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu a vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku.

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Prevádzku Zberného dvora od roku 2018 prevzala spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Vjazd návštevníka do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t prípadne s prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.
V zariadení na zber odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci zamestnanec, ktorý odhadne množstvo odpadu a overí, či sa v dovážanom odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je povolené ukladať do zberného dvora.

O prevzatom odpade do zberného dvora sa vedie evidencia – formulár návštevníka zberného dvora. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), a podobne. Formulár je k dispozícii pri vstupe do zberného dvoru. Údaje do evidencie zaznamenáva službukonajúci zamestnanec v zbernom dvore.