A A A

Kontakt

Denný stacionár pre seniorov
  • Plickova 18, 83106 Bratislava
Mgr. Mária Pallová

Úradné hodiny

  • Pon: 07:00 – 17:00
  • Ut: 07:00 – 17:00
  • Str: 07:00 – 17:00
  • Štv: 07:00 – 17:00
  • Pia: 07:00 – 17:00

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených  vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Potrebné tlačivá, posúdenie a žiadosť o službu vybavuje Oddelenie pre sociálne veci na Miestnom úrade, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

V Dennom stacionári pre seniorov na Plickovej ulici č. 18 v Bratislave sa poskytuje sociálna služba v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod.  do 17:00 hod. Kapacita denného stacionára pre seniorov je 25 miest.

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje: 

– pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálnu rehabilitáciu,
– stravovanie,

ďalej denný stacionár zabezpečuje:
– kvalifikovaný personál
– bezbariérové prostredie
– sociálne poradenstvo
– tréningy pamäte
– muzikoterapia
– pohybové cvičenia
– tvorivá činnosť
– prechádzky do okolia
– kultúrne akcie – výstavy, vystúpenia…
– medzigeneračné programy.

Pozrite si brožúrku Denného stacionára seniorov.

Potrebné tlačivá, posúdenie a žiadosť o službu vybavuje Oddelenie pre sociálne veci na Miestnom úrade, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

– Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby –  denný stacionár,

– Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  službu v dennom stacionári (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa),

– Posudok o odkázanosti  na sociálnu službu v dennom stacionári (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa),

– Aktuálne Rozhodnutie o výške starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,

– Občiansky preukaz.

Poplatky za sociálnu službu
Denný stacionár pre seniorov – celodenná služba             7,50 €
Denný stacionár pre seniorov – poldenná služba               6,00 €
(Poldenný pobyt v dennom stacionári sa končí obedom o 13:00 h)

Poplatky za stravu
Jednotka              Úhrada
Raňajky          1 osoba/deň         0,70 €
Desiata           1 osoba/deň         0,30 €
Obed               1 osoba/deň         3,10 €
Olovrant         1 osoba/deň         0,30 €

* – Klient platí len za odobratú stravu. Je potrebné odobrať minimálne jedno jedlo denne.

Za poskytované sociálne služby opatrovateľskou službou hradí občan poplatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2018 z 26. júna 2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 a Prílohy č. 2 k nariadeniu č. 3/2017 – Suma za poskytované sociálne služby v dennom stacionári.