A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
•    Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.
•    Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a) staveného zákona.
•    Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak
–    nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie        na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
–    nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
–    nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
–    nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov      stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
–    nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných              výrobkov,
–    nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o
–    drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému            povoleniu,
–    jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s                prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Návrh podáva stavebník na základe § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 17, 18 a 19 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
–    meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
–    označenie a miesto stavby,
–    dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
–    predpokladaný termín dokončenia stavby,
–    termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
–    údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí
–    doklad o zaplatení správneho poplatku,
–    plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať),
–    opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
–    ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení                        spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach        technického vybavenia ešte pred zakrytím,
–    geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho                pôdorysného ohraničenia stavby,
–    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
–    ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
–    revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS), revízna správa bleskozvodu,
–    revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia,
–    osvedčenie o nezávadnosti komína,
–    tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
–    energetický certifikát,
–    certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov.
–    kópia právoplatného stavebného povolenia,
–    ďalšie doklady:
o    funkčné skúšky VZT
o    povolenie k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia
o    doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT …)

Na ústnom konaní predložiť:
–    doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
–    doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú               prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
–    projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej              dokončením,
–    výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe        kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak              konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
–    doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
–    podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach         stavebného povolenia,
–    stavebný denník.

Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

Ak stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia, pri dodatočnom povolení stavby alebo nariadení nevyhnutných úprav určil, že podliehajú kolaudácii, vzťahujú sa na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia § 17 a18 vyhlášky primerane.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
    rodinný dom 35,00
    bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m2 25,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m2 50,00

Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok

c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
    bytových domov 50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 20,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00
    na spevnené plochy a parkoviská 20,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 30,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
    na spevnené plochy a parkoviská 30,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 € vrátane 60,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 530,00
    nad 10 000 000 € 660,00