A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Martina Fratričová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača,  sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý je ich jediným príjmom.

Podmienky poskytovania tohto príspevku upravuje VZN 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov

VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov

Poskytovanie finančného príspevku je dobrovoľná, nenárokovateľná sociálna pomoc dôchodcom a invalidným občanom v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške schválenej v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok.

Stravovanie sa zabezpečuje:

 • pre časť Rača – vo vlastnom stravovacom zariadení na Plickovej ulici č. 18,
 • pre časť Východné – v zmluvne zabezpečenom stravovacom zariadení v objekte Akadémie Policajného zboru, Sklabinská 1,
 • pre všetkých seniorov v Rači formou rozvozu obedov na adresu seniora cez zmluvného partnera Najeme sa  s.r.o.

Stravníci, ktorí si odoberajú stravu priamo v jedálňach si kupujú stravné lístky v pokladni Miestneho úradu Kubačova ul. 21, Bratislava,  vždy v posledné úradné dni v kalendárnom mesiaci. Oznam o konkrétnych dňoch predaja je vyvesený aj v stravovacích zariadeniach, ktoré sú zazmluvnené.
Stravníci, ktorí odoberajú stravu od zmluvného partnera Najeme sa riešia úhradu cez tohto partnera, spravidla cez elektronické bankovníctvo. Bližšie informácie sú uvedené tu https://obedypreseniorov.sk/. Odber obedov je možný aj počas víkendov a sviatkov.

V jednom mesiaci je možné kúpiť stravovacie lístky s uplatnením si zľavy v počte zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní v mesiaci. Počas dní pracovného voľna a pokoja si občania uhrádzajú plnú cenu obeda, podľa výšky stravovacej jednotky.

Žiadateľ vypíše tlačivo Žiadosť o spoločné stravovanie, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa a jeho trvalý pobyt,
 • čestné vyhlásenie o tom, že starobný, invalidný dôchodok je jeho jediný príjem,
 • fotokópiu rozhodnutia o priznaní starobného, invalidného dôchodku k nahliadnutiu referentovi oddelenia pre sociálne veci,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je k dispozícií aj na oddelení pre sociálne veci. Odporúčame, aby žiadateľ, predtým ako si podá žiadosť do podateľne, ju osobne predložil na oddelení pre sociálne veci, kde mu budú vysvetlené podrobnosti ohľadom stravovania a vypočítaný poplatok za stravné lístky.

Výšku finančného príspevku mestskej časti na stravovanie dôchodcov určuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov, účinnou od 1. mája 2020.

Kategórie výšky finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

kategória výška dôchodku výška príspevku
kategória 1 do 315 € 2,20 €
kategória 2 do 420 € 1,20 €
kategória 3 do 525 € 0,90 €
kategória 4 do 630 € 0,60 €
kategória 5 nad 630 € bez príspevku

Počas dní pracovného voľna a pokoja si občania uhrádzajú plnú cenu obeda, podľa výšky stravovacej jednotky.