A A A

Kontakt

Ekonomické oddelenie
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Anna Dudáková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Predmetom dani za psa je pes, ktorý je starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou  alebo právnickou osobou na území Mestskej časti Bratislava – Rača.  

Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Každý pes sa eviduje – prihlasuje na miestnom úrade len raz a povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci od kedy sa pes drží u majiteľa, prípadne kedy dovŕši šiesty mesiac života.

VZN č.12/2023

K prihláseniu sa k dani za psa potrebujete vypísať priložené daňové priznanie, zastaviť sa na miestnom úrade v čase stránkových hodín a priniesť si občiansky preukaz. V prípade uplatňovania si nároku na oslobodenie od dane, resp. zníženie dane, si prineste okrem priloženej vyplnenej aj potvrdenia na získanie oslobodenia či zľavy na dani za psa napr.:  preukaz ŤZP, doklad o držaní Jánskeho plakety, potvrdenie, ak je psík získaný z útulku, resp. vykastrovaný.

Každý prihlásený pes obdrží  evidenčnú známku za psa s číslom, podľa ktorej  sa dá identifikovať v prípade straty, či kontroly.

Zánik daňovej povinnosti dane za psa je potrebné rovnako riešiť vyplnením priloženého tlačiva a doručiť ho na miestny úrad spolu s dokladom o úhyne psíka, alebo čestným prehlásením, že už daňovník nie je majiteľom alebo držiteľom psa.

Názov Cena
Pes chovaný v bytovom dome/kalendárny rok 40,00 €
Pes evidovaný v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii a je chovaný v bytovom dome 20,00 €
Pes chovaný v rodinnom dome 10,00 €
Pes v bytovom dome – dôchodci * 10,00 €
Pes chovaný v rodinnom dome – dôchodci * 5,00 €

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

  1. (1)  Od dane za psa je oslobodený daňovník, ktorý je držiteľom zlatej Jánskeho plakety a občan s ťažkým zdravotným postihnutím; ak daňovník vlastní alebo drží viacej psov, oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.
  2. (2)  Správca dane zníži daň za psa o 10 %, ak bol pes

a) adoptovaný z útulku alebo karantény na území Slovenskej republiky alebo
b) kastrovaný;
ak pes spĺňa zároveň podmienky podľa písmena a) aj b), zníženie dane sa použije len raz.
(3) Daňovník, ktorý spĺňa dôvod na oslobodenie od dane podľa odseku 1 alebo zníženie dane podľa odseku 2, je povinný spolu s písomnou žiadosťou o oslobodenie od platenia dane alebo s písomnou žiadosťou o zníženie dane doložiť doklad preukazujúci dôvod oslobodenia alebo zníženia. Žiadosť je potrebné doručiť správcovi dane do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia; u novoprihlásených psov je potrebné žiadosť predložiť spolu s priznaním k dani.

* V prípade poplatku z kategórie č. 4 a č. 5 – dôchodca:

Majiteľom psa je osamelý dôchodca s mesačným príjmom neprevyšujúcim 1,5-násobok životného minima. Daňovník to preukazuje čestným prehlásením. V prípade, že takýto dôchodca drží alebo vlastní viac psov, zvýhodnená sadzba sa vzťahuje len na jedného psa.

Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK07 0900 0000 0051 7080 1575, SLSP, a.s. alebo prostredníctvom online platby dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača a platbu označiť variabilným symbolom uvedenom v Rozhodnutí. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.

Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.