A A A

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Vladimíra Mikušiaková, MBA

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Vydávanie potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla, potvrdenia o zrušení súpisného a orientačného čísla, potvrdenia o výmene evidenčného čísla za súpisné číslo a potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

– vykonávanie agendy súvisiacej s pomenovaním novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev ako podklad pre hlavné mesto
– možnosť nahlásiť chýbajúce tabule označenia ulíc, výrobu a osadenie zabezpečuje hlavné mesto

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva mestská časť na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

Príslušná legislatíva:

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla a k žiadosti o výmenu evidenčného čísla za súpisné číslo je potrebné predložiť:

– doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (nájomná zmluva a pod.)
– právoplatné kolaudačné rozhodnutie
– geometrický plán so zameraním stavby
– zameranie adresného bodu
– údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

K žiadosti o zrušenie resp. zmenu súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

– doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
– zameranie adresného bodu ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného a orientačného čísla
– dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti o potvrdenie súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:
– doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (nájomná zmluva a pod.)
– doklad o vlastníctve stavby