A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Mestská časť rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti. Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Uviesť lokalitu, ulicu, číslo domu, parcelné číslo nehnuteľnosti, miestnej komunikácie a katastrálne územie, predpokladaná intenzita dopravy na vjazde a druh vozidiel, situácia širších vzťahov, rozhodnutie o povolení stavby,  geometrický plán s vyznačením vjazdu, pôdorysná situácia v mierke 1:200 so zakreslením navrhovaného vjazdu, vzorové priečne rezy v mierke 1:20 s navrhovaným vjazdom, stanovisko Miestneho úradu Bratislava-Rača, súhlas dopravného inšpektorátu, ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu.

Podľa zákona č.145/1995 Zb o správnych poplatkoch, položka 85