A A A

Kontakt

Ekonomické oddelenie
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Anna Dudáková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

V zmysle VZN č. 6/2012 o miestnych daniach:

Ak chcem zaujať verejné priestranstvo na určitú dobu pod určitým zámerom 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

Verejným priestranstvom sú na účely tohto nariadenia verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti
alebo vo vlastníctve mestskej časti, najmä ulice, námestia, parky, cesty, miestne
komunikácie, chodníky, parkoviská, priechody, schody, terasy domov, prístupové
a zásobovacie rampy, trhoviská, detské ihriská, plochy cestnej a verejnej zelene.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť
prenajala podľa osobitného zákona

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie reklamného zariadenia,
c) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných
a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia
a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie
kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska,
d) umiestnenia skládky,
e) umiestnenie predajného zariadenia,
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov, hojdačiek, strelnice a iných
atrakcií,
g) umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánkov), zariadení poskytujúcich
služby (brúsenie a pod.) a sezónne rozšírenie trvalých prevádzok,
h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Na tento účel je možné vyhradiť maximálne 30 %
z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov alebo
z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej dopravným značením mimo vyhradených
parkovísk pre motorové vozidlá s parkovacím preukazom.3) Zásady pre vydávanie
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta tvoria prílohu č. 1 tohto nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Ďaňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva a základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a počet dní užívania verejného priestranstva. 

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zámer užívania verejného priestranstva na vyplnenom priloženom tlačive, prípadne požiadať o povolenie na užívanie.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

Názov Cena
Základná sadzba dane za využívanie verejného priestranstva m2/deň
(2) Osobitné sadzby dane sú za:
a) umiestnenie reklamného zariadenia 0,40 €/m2/deň
b) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných
a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia
a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie
kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska 0,30 €/m2/deň
c) umiestnenie predajného zariadenia 1,00 €/m2/deň
d) umiestnenie zariadenia
I. lunaparku, kolotočov, hojdačiek, strelnice a iných atrakcií 0,40 €/m2/deň
II. cirkusu 0,20 €/m2/deň
e) umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánkov), zariadení poskytujúcich služby
(brúsenie a pod.) a za sezónne rozšírenie trvalých prevádzok 0,40 €/m2/deň
f) trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla
I. za motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá (obvyklá parkovacia plocha 12,5
m2): 0,09 €/m2/deň
II. za motorové vozidlá nad 3,5 tony – osobného automobilu (obvyklá parkovacia
plocha 12,5 m2), nákladného automobilu alebo autobusu (obvyklá parkovacia plocha
33,5 m2): 0,09 €/m2/deň
(4) Sadzby dane sa stanovujú za každý (aj neúplný) 1 m2 užívaného verejného priestranstva
a za každý (aj neúplný) deň.

0,50 €

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, VÚB, a.s. alebo prostredníctvom platobnej karty Maestro/Visa/Mastercard, resp. platobnej brány Besteron dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača („Okamžitá platba“) a platbu označiť variabilným symbolom uvedenom v Rozhodnutí. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.
Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.