A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Romana Bielovičová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Posúdenie občana na sociálne služby prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona Mestská časť Bratislava-Rača posúdi občana na druh sociálnej služby, na ktorú fyzická osoba požaduje posúdenie:

– Zariadenie pre seniorov
– Zariadenie opatrovateľskej služby
– Denný stacionár
– Opatrovateľská služba

Postup pri vybavovaní žiadostí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ podá občan s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Rača. Na žiadosti vyznačí druh sociálnej služby, o ktorú má záujem. Na každý druh sociálnej služby musí byť samostatná žiadosť. K žiadosti je potrebné priložiť tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ , ktorý vyplní všeobecný lekár spolu s kópiami aktuálnych odborných lekárskych nálezov, nie starších ako 6 mesiacov. Doložiť sa môže aj prepúšťacia správa, nie staršia ako 6 mesiacov. V prípade, ak je v čase podania žiadosti občan hospitalizovaný v nemocnici je potrebné doložiť predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vydá ošetrujúci lekár.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti podpisuje občan žiadajúci sociálnu službu. V prípade, že vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže žiadosť sám podpísať a dokladá lekárom podpísané potvrdenie o neschopnosti podpisu.

Po doručení Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj so všetkými prílohami sa pristúpi k posudkovej činnosti. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Posudková činnosť na účely poskytnutia sociálnej služby pozostáva:

  • zo zdravotnej  posudkovej činnosti, ktorú zabezpečuje zdravotnícky pracovník a vypracuje zdravotný posudok,
  • zo sociálnej posudkovej činnosti, ktorú vykonáva referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby MČ v domácnosti žiadateľa, nemocnici a vypracuje sociálny posudok.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu na požadovaný druh sociálnej služby a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu na požadovaný druh sociálnej služby.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu  si môže žiadateľ, alebo ním poverená osoba vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade na oddelení pre sociálne veci, alebo sú zasielané žiadateľovi poštou do vlastných rúk na adresu jeho trvalého bydliska alebo na adresu, ktorú uvedie v žiadosti. Termín na vyhotovenie dokumentov je  do 30 dní od podania žiadosti.