A A A

Kontakt

Kancelária prednostu, organizačný referát, OPP a BOZP

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Dotácie je možné poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, ak je to v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov.

Dotácie je žiadateľom možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti realizovaných v oblastiach:

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
 2. VINOHRADNÍCTVO,
 3. SOCIÁLNA, humanitárna, charitatívna oblasť a oblasť zdravotníctva,
 4. ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE,
 5. KULTÚRA,
 6. vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) uzamykateľných stanovíšť zberných nádob – kontajnerov (KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ),
 7. ŠPORT.

Presné podmienky poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 11/2023.

Žiadateľ doručí žiadosť o poskytnutie dotácie mestskej časti do konca februára príslušného kalendárneho roka.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu raca.egrant.sk

Žiadateľ doručí žiadosť o poskytnutie dotácie mestskej časti do konca februára príslušného kalendárneho roka.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu raca.egrant.sk

Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko alebo názov a adresu trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa, IČO, kontakty (telefón a e-mail),
b) stanovy potvrdené MV SR u občianskeho združenia, nadačnú listinu potvrdenú MV SR u nadácie, štatút u neziskovej organizácie (neoverené kópie),
c) názov banky, číslo a názov účtu žiadateľa,
d) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (nie starší ako jeden rok) alebo kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu (nie starší ako jeden rok),
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy voči hlavnému mestu, organizáciám založeným a zriadeným hlavným mestom a štátu, okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu (záväzky voči mestskej časti budú overené priamo pri podaní žiadosti),
f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v procese reštrukturalizácie, v úpadku a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
g) čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a presné,
h) popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom dotácie,
i) miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť,
j) merateľné vyjadrenie pozitívneho dopadu na mestskú časť (podľa účelu požadovanej podpory, napr.: počet zapojených občanov, detí, seniorov, počet návštevníkov, účastníkov, veľkosť členskej základne, výmera podporených vinohradov, ošetrených pozemkov, počet opatrení na ochranu životného prostredia, m2 vybudovaných kontajnerových stojísk a pod.),
k) celkový rozpočet projektu alebo činnosti v príslušnom kalendárnom roku,
l) výšku žiadanej dotácie,
m) vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť financované,
n) účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
o) časový harmonogram použitia dotácie,
p) návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor, spoluorganizátor, partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie mestskej časti.

K žiadosti o dotáciu na vybudovanie (vrátane rekonštrukcie) kontajnerových stojísk okrem toho treba doložiť:
a) projektovú dokumentáciu, ktorá bola podkladom pre stavebné konanie, resp. ohlásenie drobnej stavby (ak je v čase podania žiadosti k dispozícii),
b) stavebné povolenie, resp. súhlasné stanovisko stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe (ak je v čase podania žiadosti k dispozícii),
c) preukázanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom má byť kontajnerové stojisko vybudované alebo zrekonštruované.

Viac informácií o presnom postupe podávania a vyhodnocovania žiadostí nájdete vo VZN č. 11/2023.