A A A

Kontakt

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Ing. Ingrid Vanerková
Miestna kontrolórka

Náplň pracovných činností útvaru

1. Miestneho kontrolóra volí na dobu 6 rokov a odvoláva miestne zastupiteľstvo.

2. Miestny kontrolór zodpovedá za svoju činnosť miestnemu zastupiteľstvu.

3. Miestny kontrolór je pracovníkom mestskej časti, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh mestskej časti vyplývajúcich z pôsobnosti mestskej časti, najmä kontroluje:
a) príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti,
b) nakladanie so zvereným a vlastným majetkom a s finančnými príjmami mestskej časti,
c) plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako aj plnenie rozhodnutí starostu.

4. Miestny kontrolór ďalej:
a) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mestskej časti pred ich schválením miestnym zastupiteľstvom,
b) vedie evidenciu a zabezpečuje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií obyvateľov mestskej časti.

5. Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania so zvereným i vlastným majetkom mestskej časti. Výsledky predkladá priamo miestnemu zastupiteľstvu.