A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Bc. Daša Barteková
Vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy
Bc. Alena Čopanová
referentka životného prostredia
Mgr. Barbora Gajdošová
inšpektorka životného prostredia
Mgr. Katarína Gulyášová
referentka ochrany prírody a krajiny
Bc. Tomáš Halinkovič
vedúci úseku čistoty
Ing. Monika Králiková
referentka
Martin Máťuš
referent dopravy
Jakub Rojko
referent životného prostredia
Eva Váczy
inšpektorka životného prostredia – udržba detských ihrísk

Náplň pracovných činností útvaru

Na úseku vodného hospodárstva:

1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva v rozsahu zákona č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon,
2. zabezpečuje úlohy na úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
3. zabezpečuje úlohy v rozsahu kompetencií mestskej časti na úseku protipovodňovej ochrany a vykonáva činnosti vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami v rozsahu zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, spolupracuje s inými orgánmi ochrany pred povodňami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov,
4. zabezpečuje opravy, údržbu a čistenie odvodňovacích rigolov a vodných zdrží v správe mestskej časti,
5. zabezpečuje úlohy v rozsahu kompetencií mestskej časti na úseku týkajúceho sa ovzdušia, hluku, rybárstva,
6. vypracováva stanoviská mestskej časti k zámerom navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, túto činnosť koordinuje s oddelením územného plánovania.

Na úseku odpadového hospodárstva

1. zabezpečuje úlohy v rozsahu kompetencií mestskej časti na úseku vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva v rozsahu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spolupracuje s inými orgánmi odpadového hospodárstva a so spoločnosťou OLO a.s.,
2. zabezpečuje úlohy mestskej časti na úseku odpadového hospodárstva v rozsahu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti a v sankčnom konaní rieši porušovanie tohto VZN,
3. zabezpečuje kontrolu plnenie úloh v oblasti čistoty verejných priestranstiev, čistoty okolia kontajnerových stojísk,
4. zabezpečuje riešenie odpadov uložených v rozpore so zákonom o odpadoch (čierne skládky),
5. zabezpečuje opravy a obnovu odpadkových košov a košov na psie exkrementy na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

Na úseku životného prostredia a verejného poriadku:

1. zabezpečuje kontrolu plnenie úloh čistoty chodníkov a dodržiavania zimnej údržby chodníkov,
2. zabezpečuje úlohy mestskej časti na úseku veterinárnej starostlivosti, odchyt túlavých zvierat a odstraňovanie uhynutých zvierat z verejných priestranstiev,
3. zabezpečuje deratizácia verejných priestranstiev,
4. zabezpečuje organizovanie zberu elektroodpadu,
5. zabezpečuje odstraňovanie starých vozidiel (vrakov),
6. zabezpečuje opatrenia podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
7. rieši sťažnosti na úseku verejného poriadku,
8. zabezpečuje koordináciu úloh medzi miestnym úradom a mestskou políciou v rozsahu pôsobnosti oddelenia,
9. posudzuje a zabezpečuje osádzanie nových parkových lavičiek, uplatňuje opravu a výmenu poškodených lavičiek,
10. zabezpečuje údržbu a opravu zariadení detských ihrísk a športovísk, výmenu piesku v pieskoviskách.

Na úseku ochrany_prírody a krajiny

1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z výkonu orgánu ochrany v rozsahu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veciach, v ktorých vykonáva obec štátnu správu, spolupracuje s orgánmi ochrany prírody vyšších stupňov,
2. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v rozsahu podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
3. zabezpečuje činnosti vyplývajúce z dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v rozsahu prislúchajúcej mestskej časti a vedie evidenciu verejnej zelene a plôch určených na náhradnú výsadbu,
4. rieši podnety a sťažnosti občanov a spolupracuje s mestskou políciou,
5. odborne posudzuje požiadavky na orezy a výruby drevín na verejnom priestranstve a zabezpečuje ich realizáciu,
6. rieši návrhy sadových úprav verejných parkov a verejnej zelene,
7. rieši všeobecné úlohy prislúchajúce mestskej časti na úseku poľnohospodárstva, vinárstva, zisťovanie škody na poľnohospodárskom majetku, spôsobenej živelnou pohromou a predkladanie žiadosti o podporu.

Na úseku čistoty

1. zabezpečuje kompletnú starostlivosť, údržbu a tvorbu verejnej zelene v správe mestskej časti z hľadiska agrotechnických termínov a technologických postupov,
2. spolupracuje pri monitoringu mestskej časti v oblasti čistoty a poriadku,
3. zabezpečuje pravidelné čistenie verejných priestranstiev v správe mestskej časti od odpadkov a psích exkrementov,
4. zabezpečuje pravidelné čistenie odpadkových košov a odpadkových košov na psie exkrementy vo vlastníctve mestskej časti,
5. zabezpečuje čistotu detských ihrísk a pravidelnú údržbu pieskovísk na verejných detských ihriskách v správe mestskej časti,
6. zabezpečuje pravidelné čistenie odvodňovacích rigolov a vodných zdrží v správe mestskej časti; počas zvýšenej povodňovej aktivity zabezpečuje prietočnosť odvodňovacích rigolov a vodných zdrží v správe mestskej časti a uličných kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti,
7. zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti,
8. plní úlohy na úseku verejného poriadku a čistoty pri organizovaní spoločensko-kultúrnych a iných podujatí mestskej časti (hody, vinobranie, vianočné trhy) vrátane zabezpečovania prevozu hnuteľných vecí v tejto súvislosti,
9. zabezpečuje starostlivosť o zverené technické prostriedky údržby a vozidlá,
10. zabezpečuje dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku a vybavenie zamestnancov ochrannými pracovnými prostriedkami.
11. zabezpečuje vyraďovanie nákladných automobilov z evidencie motorových vozidiel.

Na úseku cestného hospodárstva:

V rámci preneseného výkonu štátnej správy
1. zabezpečuje pôsobnosť cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií okrem:
a) rozhodovania o zaradení miestnych komunikácií podľa cestného zákona a súvisiacich právnych predpisov,
b) povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií
c) určovania použitia dopravných značiek a dopravných zariadení podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke) .
2. vydáva rozhodnutia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a účelovej komunikácie na susedné nehnuteľnosti,
3. vydáva rozhodnutia na zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
4. vydáva rozhodnutia o uzávierke, obchádzke a odklone dopravy na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
5. vydáva rozhodnutia na vykonanie rozkopávkových prác na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
6. vedie evidenciu vydaných rozhodnutí,
7. po ukončení zvláštneho užívania verejného priestranstva vykoná jeho kontrolu a spätné prevzatie,
8. uplatňuje odstránenie závad z titulu zvláštneho užívania,
9. vedie technickú evidenciu o miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách vrátane objektov a zariadení na nich a poskytuje údaje z technickej evidencie ministerstvu a spracováva plán zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti,
10. vykonáva pôsobnosť štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami ako cestného správneho orgánu v súlade so Smernicou č.8/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
11. ukladá pokuty za správne delikty podľa cestného zákona v rozsahu svojej pôsobnosti a prejednáva priestupky podľa cestného zákona v rozsahu svojej pôsobnosti,
12. vykonáva všetky ďalšie činnosti určené mestskej časti ako cestnému správnemu orgánu.

Vo vlastnej pôsobnosti ako správca komunikácií:

1. zabezpečuje bezpečnú prevádzku na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikácií,
2. postupuje požiadavky poslancov miestneho zastupiteľstva, fyzických osôb a právnických osôb, týkajúcich sa prevádzky a zmien v prevádzke na cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy v mestskej časti na príslušné orgány štátnej správy a samosprávy,
3. zabezpečuje správu komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií,
4. zabezpečuje opravy a údržbu dopravného značenia na komunikáciách zverených mestskej časti,
5. zabezpečuje zmeny organizácie dopravy pre potreby mestskej časti (hody, vinobranie a iné),
6. pripravuje stanoviská ku všetkým stupňom dopravno-inžinierskej dokumentácie a k organizácii dopravy na území mestskej časti,
7. zabezpečuje opravy výtlkov a vlastnú investičnú činnosť na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikácií,
8. zabezpečuje opravy, údržbu a čistenie uličných kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti,
9. vykonáva pasportizáciu pozemných komunikácii v správe mestskej časti,
10. vypracúva plán údržby a opravy pozemných komunikácií v správe mestskej časti, tento plán pravidelne aktualizuje,
11. koordinuje zabezpečenie údržby a opravy pozemných komunikácii v správe hlavného mesta.

Názov súboru Veľkosť Akcia
ziadost-o-zapojenie-do-systemu-zberu-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-zo-zahrad 315 KB Stiahnuť .pdf
oznamenie-o-umiestneni-odpadu-na-nehnutelnostirtf 58 KB Stiahnuť .rtf
oznamenie-o-umiestneni-odpadu-na-nehnutelnostipdf 214 KB Stiahnuť .pdf
operacny-plan-zimna-udrzba-2022-2023 368 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-vratenie-casti-uhrady-za-parkovanie_suhlas-so-spracovanim (3) 139 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-povolenie-zriadenia-vjazdu-z-komunikacie-na-susedne-nehnutelnosti 119 KB Stiahnuť .pdf
suhlas-na-vydanie-rybarskeho-listka-osobe-mladsej-ako-15-rokov 50 KB Stiahnuť .rtf
ziadost-o-vydanie-rybarskeho-listka 62 KB Stiahnuť .rtf
ziadost-o-vratenie-casti-uhrady-za-parkovanie-v-rezidencnej-zone-krasnany (2) 175 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin-2020-doc 110 KB Stiahnuť .rtf
ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin-2020-pdf (1) 214 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin-2020-rtf (1) 110 KB Stiahnuť .rtf
ako-separovat-letak 250 KB Stiahnuť .jpg
zeleny-taxik-rozsirenie-ponuky-o-zber-plastov-a-papiera-nove (1) 250 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-povolenie-vykopovych-prac_word 33 KB Stiahnuť .docx
ziadost-o-povolenie-vykopovych-prac 138 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-povolenie-vyhradeneho-parkovania-pre-po-fo-podnikatelov-a-fo 219 KB Stiahnuť .pdf
ziadost-o-povolenie-vyhradeneho-parkovania-pre-invalidneho-obcana_word 34 KB Stiahnuť .docx
ziadost-o-povolenie-vyhradeneho-parkovania-pre-po-fo-podnikatelov-a-fo_word (1) 35 KB Stiahnuť .docx
ziadost-o-povolenie-vyhradeneho-parkovania-pre-invalidneho-obcana 218 KB Stiahnuť .pdf
smernica-o-zimnej-udrzbe-c82016 14 MB Stiahnuť .pdf
prevadzkovy-poriadok-zberneho-dvoru 262 KB Stiahnuť .pdf