A A A

Profil: 

 

Kontakt: Ing. Róbert Pajdlhauser
telefón: 02/49 11 24 86
email: robert.pajdlhauser@raca.sk

Poverený zástupca starostu je oprávnený zastupovať starostu v nasledovnom rozsahu:
I. V čase neprítomnosti starostu vykonáva zástupca starostu nasledovné právomoci starostu:
a) vykonáva správu mestskej časti v rozsahu, ktorý jej určí starosta,
b) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k orgánom verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám,
c) podpisuje písomnosti mestskej časti podľa poverenia starostu okrem rozhodnutí vydávaných v správnom konaní.
II. V čase prítomnosti starostu vymedzuje kompetencie v oblastiach:
a) zabezpečovania a plnenia úloh kultúrnospoločenského života obyvateľov mestskej časti,
b) hospodárskej správy mestskej časti,
c) životného prostredia a dopravy mestskej časti.

Na základe zákona č. 5/2019 Z.z.  podľa § 25 odsek 7 zverejňujeme mzdové podmienky zástupcu starostu: