A A A

Kontakt

Ohlasovňa pobytu
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Andrea Zubalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava ak má trvať viac ako 90 dní.

Po jeho skončení – ak má trvať ďalej – je povinný nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr, ako bola ohlásená doba, musí to oznámiť.

Za členov rodiny  môže prechodný pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny . Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.

Občan je povinný predložiť :

– platný OP
– občan SR trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR, ak ho nemá, predkladá osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov
– overené písomné potvrdenie vlastníka a všetkých spoluvlastníkov o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt, alebo osobná prítomnosť vlastníka a všetkých spoluvlastníkov, ktorí potvrdia svojim podpisom prihlásenie občana na prechodný pobyt;
– údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva  alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu /zákon č. 177/2018 Z.z./ ;
– v prípade prechodného ubytovania v ubytovni, ktorá sa nachádza na území  Mestskej časti Bratislava – Rača – vyplnený a podpísaný prihlasovací lístok na prechodný pobyt – vydá ubytovňa

– Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu

Občan je pri hlásení prechodného pobytu povinný podpísať prihlasovací lístok na prechodný pobyt , ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Cudzí štátny občan podlieha registrácii pobytu na cudzineckej polícii na Regrútska 10391, Bratislava – Vajnory

Občana možno prihlásiť na prechodný pobyt až dňom splnenia podmienok v zmysle  zákona  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Názov Cena
Vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte 5,00 €