A A A
20.11.2023
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE „Obytný súbor Rínok-Rača“; v členení na stavebné objekty SO-14 – Kryté parkovisko G4 SO-34.4 – Kontajnerové státie č. 4
EIA, Správne konania
28.09.2023
OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-35.2 Exteriérové vybavenie – Ihrisko A-03 a Bufet – oznámenie o podaní žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením – informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-35.2 Exteriérové vybavenie – Ihrisko A-03 a Bufet“ na stavebný objekt SO-35.2 Exteriérové vybavenie
EIA
21.09.2023
HROZNOVÝ SAD – oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – informácia v členení na stavebné objekty: SO 01.1 – Rekonštrukcia križovatky SO 01.2 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia SO 02.1 – Obslužná komunikácia + cyklotrasa SO 02.2 – Verejné osvetlenie SO 02.3 – Rozšírenie verejného vodovodu I. tlakové pásmo SO 02.4 – Rozšírenie verejného vodovodu II. tlakové pásmo SO 02.5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie SO 02.6 – Areálová dažďová kanalizácia SO 02.7 – Rozšírenie verejného plynovodu SO 02.8 – Rozvod NN SO 02.9 – Rozšírenie telekomunikačnej siete SO 02.10 – Požiarna nádrž + požiarny areálový rozvod vody SO 03.1 – Nová trafostanica SO 03.2 – VN prípojka SO 04.1 – Objekt H + I — bytový dom SO 04.2 – Vodovodná prípojka – Objekt H SO 04.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt H SO 04.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt H SO 04.5 – STL prípojka plynu – Objekt H SO 04.6 – Prípojka NN – Objekt H SO 04.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt H SO 04.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt I SO 04.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt I SO 04.10 – Prípojka NN – Objekt I SO 04.11 – Telekomunikačná prípojka – Objekt I SO 05.1 – Cyklo-kaviareň SO 05.2 – Vodovodná prípojka SO 05.3 – Kanalizačná prípojka SO 05.4 – Dažďová kanalizácia SO 05.5 – Prípojka NN SO 05.6 – Telekomunikačná prípojka SO 05.7 – STL prípojka plynu SO 06.1 – Objekt G – bytový dom SO 06.2 – Vodovodná prípojka SO 06.3 – Kanalizačná prípojka SO 06.4 – Dažďová kanalizácia SO 06.5 – STL prípojka plynu SO 06.6 – Prípojka NN SO 06.7 – Telekomunikačná prípojka SO 07.1 – Objekt F – bytový dom SO 07.2 – Vodovodná prípojka SO 07.3 – Kanalizačná prípojka SO 07.4 – Dažďová kanalizácia SO 07.5 – STL prípojka plynu SO 07.6 – Prípojka NN SO 07.7 – Telekomunikačná prípojka SO 08.1 – Objekt E – bytový dom SO 08.2 – Vodovodná prípojka SO 08.3 – Kanalizačná prípojka SO 08.4 – Dažďová kanalizácia SO 08.5 – STL prípojka plynu SO 08.6 – Prípojka NN SO 08.7 – Telekomunikačná prípojka SO 09.1 – Spevnené plochy SO 09.2 – Sadové úpravy SO 09.3 – Prvky drobnej architektúry SO 09.4 – Areálové osvetlenie SO 10.1 – Polyfunkčný objekt C + objekt D SO 10.2 – Vodovodná prípojka – Objekt C SO 10.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt C SO 10.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt C SO 10.5 – STL prípojka plynu – Objekt C SO 10.6 – Prípojka NN – Objekt C SO 10.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt C SO 10.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt D SO 10.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt D SO 10.10 – STL prípojka plyn u – Objekt D SO 10.11 – Prípojka NN – Objekt D SO 10.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt D SO 11.1 – Polyfunkčný objekt A + objekt B SO 11.2 – Vodovodná prípojka – Objekt B SO 11.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt B SO 11.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt B SO 11.5 – STL prípojka plynu – Objekt B SO 11.6 – Prípojka NN – Objekt B SO 11.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt B SO 11.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt A SO 11.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt A SO 11.10 – STL prípojka plyn u – Objekt A SO 11.11 Prípojka NN – Objekt A SO 11.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt A SO 12.1 – Spevnené plochy SO 12.1.1 – Verejné komunikácie chodníky SO 12.2 – Sadové úpravy SO 12.3 – Prvky drobnej architektúry SO 12.4 – Areálové osvetlenie
EIA
08.09.2023
OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-18 – Občianska vybavenosť OV7 – oznámenie o podaní žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením – informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-18 – Občianska vybavenosť OV7“ na stavebný objekt SO-18 – Občianska vybavenosť OV7
EIA, Správne konania
10.05.2023
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS Komunikácie a spevnené plochy Stavebníka: VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4784/283, 4757/4, 4784/92, 4784/52, 4757/1, 4784/102
EIA
27.03.2023
„OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy v objektovej skladbe SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy SO-31.6 – Úprava križovatky Žitná Hečkova SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht (Úprava armatúrnych šácht)
EIA, Správne konania
24.02.2023
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín
EIA
08.02.2023
Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie, Modernizácia údržbovej základne, Vozovňa Krasňany, objekty-informácia
EIA
08.02.2023
Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie, Modernizácia údržbovej základne, Vozovňa Krasňany, komunikácie-informácia
EIA