A A A
10.05.2023
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS Komunikácie a spevnené plochy Stavebníka: VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4784/283, 4757/4, 4784/92, 4784/52, 4757/1, 4784/102
EIA
24.02.2023
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín
EIA
08.02.2023
Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie, Modernizácia údržbovej základne, Vozovňa Krasňany, objekty-informácia
EIA
08.02.2023
Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie, Modernizácia údržbovej základne, Vozovňa Krasňany, komunikácie-informácia
EIA
21.11.2022
Račany Bianco 3. etapa – informácia
EIA
24.10.2022
"Logistický areál DOAS" SO 17 Verejné osvetlenie
EIA
21.09.2022
Logistický areál DOAS SO 19 Komunikácie a spevnené plochy, hlavné opatrenia na predchádzanie ……….
EIA
21.09.2022
Logistický areál DOAS , SO 19 Komunikácie a spevnené plochy: Oznámenie o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
EIA
21.09.2022
Logistický areál DOAS – SO 19 Komunikácie a spevnené plochy – Podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti ……..
EIA