A A A

Kontakt

Matrika
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00
 • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili v našej mestskej časti. Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe Hlásenia o narodení, ktoré je povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie (Hlásenie o narodení) najneskôr do troch  pracovných dní od pôrodu.
 • Rodný list –  prvý výpis je bez poplatku. Odporúčame použiť neosvedčené fotokópie rodného listu na vybavovanie  úradných  záležitostí, ako príspevok pri narodení dieťaťa, prihlásenie na trvalý pobyt, do zdravotnej a  sociálnej poisťovne a pod. Rodný list treba vyzdvihnúť čo najskôr po narodení, odporúčame kontaktovať matriku, či má doručené Hlásenie o narodení z pôrodnice. Zákonná lehota pre  zápis novorodeniatka do matriky je 2 mesiace odo dňa jeho narodenia.
 • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do Zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná  aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase, ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade, alebo pred súdom.
 • Žiadosť o príspevok  pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

 • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov  na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko  podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.


Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

 • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.
Názov Cena
Prvý originál rodného listu bezplatne
Vydanie duplikátu rodného listu 7,00 €