A A A

Kontakt

Stavebný úrad
  • Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: –

Konanie o dodatočnom povolení stavby  začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (ak stavba nie je dokončená)

– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať  iné právo k pozemku (v zmysle §139 stavebného zákona (nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene,…)
– 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií,  prípojok, riešenia odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch) s popisom rozsahu už zrealizovanej časti stavby a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
– a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS)
– b) revízna správa bleskozvodu
– c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia
– d) osvedčenie o nezávadnosti komína
– e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška
– f) energetický certifikát
– l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov

Ďalšie doklady (týka sa právnických osôb):

– a) funkčné skúšky VZT
– b) povolenie k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
– c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT…)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava /v ochrannom pásme dráhy/

Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení

– Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy , Primaciálne nám 1, Bratislava
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
– Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
– Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
– Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
– Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
– Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu
– Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
– Okresný úrad Bratislava
– odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
– Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Vyjadrenie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
– Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
– Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (ak je stavba úplne dokončená) spojené s kolaudáciou

– List vlastníctva na pozemok na ktorom sa stavba povoľuje (originál)
– Listy vlastníctva na susedné parcely (informatívne z kataster portálu)
– Kópia z katastrálnej mapy (originál)
– Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať  iné právo k pozemku (v zmysle §139 stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o stavbe, zmluva o vecnom bremene)
– 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií,  prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzelaním
– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor  dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava /v ochrannom pásme dráhy/
– Vyjadrenie Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 – ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení
– Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu stavby
– Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
– Doklad o zaplatení správneho poplatku
-Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Železničiarska 18, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
– Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
– Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
– Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska),
– Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
– Stanovisko Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
– Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
– Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 811 08 Bratislava
– Vyjadrenie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
– Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
– Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
a) na stavby na bývanie
    na stavbu rodinného domu     150,00
    na stavbu bytového domu     600,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²      75,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²    150,00
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    105,00
    bytových domov    300,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      90,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      90,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka      90,00
    na spevnené plochy a parkoviská      90,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      90,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami     150,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     150,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     150,00
    na spevnené plochy a parkoviská     150,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     150,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      60,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 € vrátane     300,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane     600,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane  1 200,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane  1 800,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane  2 400,00
    nad 10 000 000 €  3 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     150,00