A A A

Kontakt

 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Ut: -
 • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Štv: -
 • Pia: 08:00 - 12:00
Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.
referentka Školského úradu
Mgr. Lenka Košáňová
referentka Školského úradu
Mgr. Adela Porvazníková
vedúca Školského úradu

Vykonáva pôsobnosť spoločného obecného školského úradu podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, a to v rámci:
a) preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy,
b) výkonu administratívno-správnych činností v školstve na úseku územnej samosprávy,

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
 • vykonáva odborné, poradenské a administratívno-správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti,
 • zabezpečuje odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec,
 • zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • zabezpečuje odborné činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí (príprava podkladov) v súvislosti so zriaďovaním a zrušovaním základných škôl a školských zariadení a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení resp. ich vyraďovaním zo siete škôl a školských zariadení,
 • na základe poverenia a pokynov obce ako školského úradu sú zabezpečované aj ďalšie činnosti (napr. v súvislosti s originálnymi kompetenciami obce – poradenské, odborné a administratívno-správne činnosti pre materské školy, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školské kluby detí, školské jedálne, školské stredisko záujmových činností príp. sú vykonávané štatisticko-evidenčno-analyzačné činnosti, pomoc pri inventarizácii majetku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a pod.),
 • spracúva a poskytuje informácie z oblasti výchovy a vzdelávania ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 a MŠ Koniarkova 9 v mestskej časti Bratislava – Vajnory a  vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy aj pre uvedenú ZŠ vo Vajnoroch,
 • vypracováva podklady pre starostov v rámci preneseného výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy ktorej zriaďovateľom je príslušná mestská časť,
 • zisťuje skutočnosti a podklady pre vypracovanie druhostupňového rozhodnutia starostami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zákonnými zástupcami žiaka a zriaďovateľom školy školského zariadenia, v prípade potreby spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 a v oblasti školského stravovania,
 • pripravuje podklady pre starostov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri inovačných projektoch výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s Metodickým a pedagogickým centrom mesta Bratislavy (ďalej len „MPCMB“), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), vysokými školami (ďalej len „VŠ“)) a vzdelávacími inštitúciami (ďalej len „VI“), poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a pod,
 • vypracováva analýzu potrieb a rozpracováva koncepciu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti vychádzajúc z požiadaviek škôl a školských zariadení, pri ich spracovaní spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, s MPCMB, ŠIOV, VŠ, VI, ktoré majú akreditáciu udelenú ministerskom školstva,
 • rozhodovanie vo veciach zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a vo veciach menovania a odvolávania ich riaditeľov zostáva vo výlučnej pôsobnosti mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom príslušnej školy alebo školského zariadenia,
 • vykonáva hodnotenie riaditeľa školy v MČ BA- Rača a BA- Vajnory,
 • prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.