A A A

Kontakt

 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Ut: -
 • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Štv: -
 • Pia: 08:00 - 12:00
Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.
referentka Školského úradu
Mgr. Lenka Košáňová
referentka Školského úradu
Mgr. Miroslava Mičová
Vedúca referátu MŠ Kadnárova (MŠ Tramín)
Mgr. Adela Porvazníková
vedúca Školského úradu

Vykonáva pôsobnosť spoločného obecného školského úradu podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, a to v rámci:
a) preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy,
b) výkonu administratívno-správnych činností v školstve na úseku územnej samosprávy,

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
 • vykonáva odborné, poradenské a administratívno-správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti,
 • zabezpečuje odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec,
 • zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • zabezpečuje odborné činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí (príprava podkladov) v súvislosti so zriaďovaním a zrušovaním základných škôl a školských zariadení a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení resp. ich vyraďovaním zo siete škôl a školských zariadení,
 • na základe poverenia a pokynov obce ako školského úradu sú zabezpečované aj ďalšie činnosti (napr. v súvislosti s originálnymi kompetenciami obce – poradenské, odborné a administratívno-správne činnosti pre materské školy, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školské kluby detí, školské jedálne, školské stredisko záujmových činností príp. sú vykonávané štatisticko-evidenčno-analyzačné činnosti, pomoc pri inventarizácii majetku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a pod.),
 • spracúva a poskytuje informácie z oblasti výchovy a vzdelávania ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 a MŠ Koniarkova 9 v mestskej časti Bratislava – Vajnory a  vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy aj pre uvedenú ZŠ vo Vajnoroch,
 • vypracováva podklady pre starostov v rámci preneseného výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy ktorej zriaďovateľom je príslušná mestská časť,
 • zisťuje skutočnosti a podklady pre vypracovanie druhostupňového rozhodnutia starostami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zákonnými zástupcami žiaka a zriaďovateľom školy školského zariadenia, v prípade potreby spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 a v oblasti školského stravovania,
 • pripravuje podklady pre starostov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri inovačných projektoch výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s Metodickým a pedagogickým centrom mesta Bratislavy (ďalej len „MPCMB“), Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), vysokými školami (ďalej len „VŠ“)) a vzdelávacími inštitúciami (ďalej len „VI“), poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, v oblasti školského stravovania a pod,
 • vypracováva analýzu potrieb a rozpracováva koncepciu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti vychádzajúc z požiadaviek škôl a školských zariadení, pri ich spracovaní spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, s MPCMB, ŠIOV, VŠ, VI, ktoré majú akreditáciu udelenú ministerskom školstva,
 • rozhodovanie vo veciach zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a vo veciach menovania a odvolávania ich riaditeľov zostáva vo výlučnej pôsobnosti mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom príslušnej školy alebo školského zariadenia,
 • vykonáva hodnotenie riaditeľa školy v MČ BA- Rača a BA- Vajnory,
 • prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.