A A A
Ing. arch. Zuzana Mosná
referentka pre sadové úpravy a zeleň
Ing. Adam Bajus
referent územného rozhodovania a stavebného poriadku
Bc. Daša Barteková
referentka dopravy
Jana Bednaričová
Referát verejného obstarávania
Mgr. Romana Bielovičová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Ing. Štefan Borovský
vedúci referátu
JUDr. Monika Cibulková
právnička
Bc. Alena Čopanová
referentka životného prostredia