A A A
Ing.Peter Urban
referent IT
Eva Váczy
inšpektorka životného prostredia – udržba detských ihrísk
Anna Vadovičová
referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr
Miroslav Vajs
referent komunikácie
Ing. Ingrid Vanerková
Miestna kontrolórka
Mgr. Denisa Vavrovičová
referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií
JUDr. Vladimíra Vendelová
právnička
Ing. arch. Iveta Virsíková
vedúca oddelenia
Ing. Juraj Voleský
projektový manažér stavebných investícií