A A A

Platné právne predpisy, dotýkajúce sa činnosti a právomocí Mestskej časti Bratislava- Rača

Najdôležitejšími zákonmi, ktorými sa riadi mestská časť Bratislava – Rača a jej orgány vo svojej činnosti sú najmä:

 • ústava Slovenskej republiky – ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení v znení neskorších predpisov OK
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 182/1993 Z z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení zákona  č. 91/2016 Z.z.
 • zákon č.  185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona 125/2016 Z.z.
 • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • zákon č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 438/2015
 • zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 62/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách
 • zákon  č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
 • zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe
 • zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov