A A A
Lýdia Csomorová
referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií
Katarína Dobiášová
referentka kultúry
Mgr. Michal Drotován
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Anna Dudáková
referent miestnych daní a dodávateľských faktúr
Mgr. Jarmila Ďuríková
vedúca oddelenia vnútornej správy
PhDr. Martin Fialek
referent terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Mgr. Martina Fratričová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Ing. Tomáš Frištacký
vedúci oddelenia
Mgr. Mária Gaálová
vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2