A A A

Úspechy mestskej časti Rača sú úspechmi našich občanov, úspechmi ľudí, ktorí pre Raču dokážu urobiť viac ako je ich povinnosťou. Za kolektívmi sú jednotlivci, mimoriadne osobnosti, ktoré dokážu nadchnúť ostatných a sú niečím výnimočné. A práve takýmto váženým, vzácnym a výnimočným človekom bol aj pán Ľudovít Havlovič (1927 – 2021), ktorý získal in memoriam ocenenie Významná osobnosť Rače 2023.

Pán Ľudovít Havlovič bol neúnavný lokálpatriot, zanietený milovník histórie a publicista. Ocenený bol za celoživotné zásluhy, dlhoročnú činnosť pri dokumentovaní histórie, kultúrneho dedičstva a pamiatok a vytvorenie výnimočného nadčasového tvorivého diela pre mestskú časť Bratislava-Rača.

Ocenenie z rúk starostu Michala Drotována, prednostu MÚ Rača Petra Semanca, predsedníčky Račianskeho muzeálneho spolku pani Jany Maníkovej a Vojtecha Polakoviča za OZ Račan si prišla prevziať rodina pána Havloviča – dcéra Mária Havlovičová a syn Roman Havlovič.

„Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať pánovi Havlovičovi, ale aj jeho rodine, za veľmi záslužnú činnosť pre celú komunitu. Vždy nám ostane v pamäti jeho úsmev, optimizmus, chuť neustále sa zdokonaľovať. Napriek už pokročilému veku a zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu sa až do poslednej chvíle zapájal do činnosti spolkov, stále hľadal nové a nové informácie o svojom milovanom Račištorfe, v ktorom sa narodil a vyrastal,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.


Kto bol Ľudovít Halinkovič

Pán Ľudovít Havlovič sa narodil 2. júna 1927 v Rači. Už v školských rokoch prejavoval veľký záujem o geografiu, históriu, matematiku, rád spieval aj kreslil. Venoval sa aj modelárstvu. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Fajnorovom nábreží. Jedným z jeho stredoškolských triednych profesorov bol aj Vladimír Plicka, milovník histórie, významný osvetový pracovník a nestor sprievodcovskej činnosti v Bratislave. Svojho vnímavého študenta zaraďoval medzi obdobných nadšencov počas prechádzok po historickom Starom meste i ruinách bratislavského a devínskeho hradu. Zveroval mu prekresľovanie náčrtov historických artefaktov a ornamentálnu výzdobu školskej kroniky, zdravíc či pochvalných listov. V Rači, kde úspešne pôsobil ochotnícky divadelný krúžok, sa stal svedomitým dokumentaristom račianskeho ochotníckeho divadla. Pomáhal aj pri výrobe a maľovaní kulís, plagátov, pozvánok, pri technickom zabezpečovaní divadelných predstavení.

V rodnej obci stretol aj svoju životnú partnerku – Máriu Riglerovú, s ktorou uzatvoril manželstvo 16. septembra 1954.   Prežili spolu krásny život v rodinnom dome na konci Rače, kde rád pracoval v záhradke  či vo vinohrade. Postupne do rodiny pribudli tri deti – Ľudovít, Mária a Roman. Spolu s manželkou sa tešili aj z troch vnúčat – Radovana, Lenky a Romanky.   

Svoj profesijný život začal v Slovenských elektrárňach. Neskôr pracoval vo viacerých stavebných podnikoch a v závere svojej profesijnej činnosti ako elektroprojektant v Štátnom projektovom a typizačnom ústave.

Popri svojom zamestnaní sa takmer celý život venoval aj svojim dvom veľkým láskam. Spoznávaniu histórie rodnej obce a dokumentárnej fotografii. Neúnavne vyhľadával a zhromažďoval  archívne dokumenty zo všetkých oblastí dejín obce z rôznych archívov či v spolupráci s viacerými známymi historikmi a pracovníkmi múzeí. Vďaka konzultáciám s Mestským úradom ochrany pamiatok sa do zoznamu pamiatok a pamätihodností Bratislavy dostali viaceré objekty z Rače.  Svoje bádania  zverejňoval v odborných časopisoch i v miestnej tlači.

Bol dlhoročným členom Miestneho odboru Matice slovenskej. Tu so svojimi priateľmi stál pri zrode myšlienky o račianskom skanzene i pri realizácii projektu Račianskej pamätnej izby.  Dlhé roky pôsobil aj v kultúrnej komisii Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  Podporoval rôzne kultúrno-osvetové projekty, ktoré aj fotodokumentoval. Venoval sa aj práci so školskou mládežou. Chodieval do škôl, kde žiakom pútavo rozprával o Rači alebo ich na prechádzkach oboznamoval s jej pamiatkami. Bol aj výkonným lektorom Račianskej pamätnej izby či Seniorakadémie.

V rokoch 2001 a 2002 autorsky pripravil a s podporou Miestneho úradu v Rači vydal publikáciu RAČA – Z dejín a pamiatok obce. V nej zverejnil výsledky svojho mnohoročného bádania i bohatého fotografického archívu. V roku 2017 – pri príležitosti 90. narodenín – nákladom svojej manželky pripravil aj jej doplnené druhé vydanie. Račiansky muzeálny spolok si ho pri svojom vzniku v roku 2018 zvolil za svojho Čestného predsedu.

Opustil nás 18. júna v roku 2021. Zanechal svojim nasledovníkom cenné posolstvo mnohostranného záujmu poznávať, prehlbovať a šíriť poznatky o histórii Rače. Jeho pamiatka stále žije nielen vďaka jeho knihám, článkom či fotografiám, ale aj vďaka jeho príslovečnej prívetivosti, pracovitosti, ochote nezištne pomáhať a deliť sa svojimi vedomosťami a zručnosťami.

Mária Hatalová, Račiansky muzeálny spolok