Zverejňovanie

Zoznam poskytnutých nenávratných dotácií mestskej časti Bratislava-Rača
Mestská časť Bratislava – Rača je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
Mestská časť Bratislava-Rača realizuje projekt „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul.“. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu 302000-Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 302020-2. Ľahší prístup k efektívnym verejným službám, konkrétny cieľ 302020042 – 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.