A A A

MČ Bratislava-Rača upozorňuje občanov na povinnosť označenia stavieb

pridané: 30.06.2023 kategória: Mesto,Oznamy
MČ Bratislava-Rača upozorňuje občanov na povinnosť označenia stavieb

Mestská časť upozorňuje obyvateľov – vlastníkov stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Rača  obzvlášť tých, na ktorých bola zrealizovaná oprava vonkajšej fasády,  že podľa zákona 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení, § 2c, bod 4 je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak jej bolo určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak, je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca. Označenie budovy len tabuľkou s orientačným číslom, nespĺňa požiadavku zákona podľa ust. §2c, bod 4., ale budova musí byť označená aj tabuľkou so súpisným číslom.

To isté platí aj pre označenie budov, ktoré sú určené pre nebytové účely (priemyselné budovy, sklady, garáže, chaty, hospodárske budovy, reštaurácie, hotely, atď) a bolo im v minulosti súpisné číslo určené. MČ Bratislava-Rača je na základe uvedeného zákona zodpovedná za kontrolu uvedenej povinnosti vlastníkov budov a pri nesplnení povinnosti vlastníka neoznačenej stavby tabuľkou so súpisným číslom a/alebo tabuľkou s orientačným číslom postupovať podľa par. 27c, bod 4 zákona 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení a začať príslušné konanie, ktoré môže viesť k udeleniu pokuty až do výšky 150 Eur v prípade fyzických osôb a do výšky 6630,- Eur v prípade právnických osôb.

V prípade otázok sa obráťte na referát súpisných čísiel MČ Bratislava-Rača 02/49 11 24 96.